Indekss 
Protokols
PDF 275kWORD 220k
Pirmdiena, 2016. gada 9. maijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums saistībā ar 9. maiju
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 8.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 9.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 136. pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Darba kārtība
 15.Kohēzijas politika ES kalnu reģionos - Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā - Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana (debates)
 16.Projekta "Nord Stream 2" ietekme uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgu (debates)
 17.Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (debates)
 18.ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** - ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Ārkārtas sadarbības uzlabošana pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošana ES dalībvalstīs (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums - Diabēts (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.10.


2. Priekšsēdētāja paziņojums saistībā ar 9. maiju

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar Eiropas dienu un Robēra Šūmana deklarācijas 66. gadadienu.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2016. gada 27. aprīļa un 2016. gada 28. aprīļa sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Uzstājās Piernicola Pedicini (priekšsēdētājs sniedza paskaidrojumus).


4. Parlamenta sastāvs

Philippe De Backer ir iecelts par Beļģijas valdības locekli.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu. Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu un 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar 2016. gada 2. maiju, ir atbrīvojusies šā deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Beļģijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Lieve Wierinck ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Philippe De Backer vietā, sākot ar 2016. gada 4. maiju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Lieve Wierinck pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski ir iecelts par Eiropas Revīzijas palātas locekli.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu. Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu un 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar 2016. gada 7. maiju, ir atbrīvojusies šā deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


5. Politisko grupu sastāvs

Marcus Pretzell ir pievienojies ENF grupai, sākot ar 2016. gada 1. maiju.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minēto deputāti:

ITRE komiteja: Lieve Wierinck – Philippe De Backer vietā;

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Lieve Wierinck – Philippe De Backer vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Priekšsēdētājs sniedza šādu paziņojumu.

Par IMCO komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2016. gada 8. aprīļa deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) tika paziņots 2016. gada 27. aprīļa plenārsēdē (27.4.2016. protokola 8. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs otrdienas, 2016. gada 10. maija, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


8. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

JURI komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 7. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem (kodificēta redakcija) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - JURI komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


9. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu par to, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis šādas rakstiskas deklarācijas:

Rakstiskā deklarācija Nr. 0007/2016 par ārkārtas sadarbības uzlabošanu pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošanu ES dalībvalstīs, kuru iesnieguši deputāti Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld un Caterina Chinnici;

Rakstiskā deklarācija Nr. 0008/2016 par diabētu, kuru iesnieguši deputāti Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa un Brando Benifei.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu šīs rakstiskās deklarācijas kopā ar parakstītāju vārdiem ir publicētas šajā protokolā (9.5.2016. protokola 1. pielikums un 9.5.2016. protokola 2. pielikums ).


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 11. maijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dzelzceļa drošību (pārstrādāta redakcija) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (kodifikācija) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)).
Atbilstoši Līguma 304. un 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)).
Atbilstoši Līguma 304. un 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (15561/2015 - C8-0158/2016 – 2015/0298(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību un ar ko atceļ Lēmumu 2003/174/EK (05820/2014 - C8-0164/2016 – 2013/0361(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos (2015/2279(INI)) - REGI komiteja - Referente: Iliana Iotova (A8-0074/2016).

- Ziņojums attiecībā uz to, kā tiek piemērota Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK (2015/2097(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Maria Arena (A8-0076/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku un tā īstenošanas protokolu (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016).

- Ziņojums par 2011. gada 5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā (2015/2118(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Catherine Bearder (A8-0144/2016).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0147/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Dariusz Rosati (A8-0157/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI komiteja - Referente: Mady Delvaux (A8-0156/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0166/2016).


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000031/2016), kuru uzdeva Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini un Matteo Salvini ENVI komitejas vārdā Komisijai: par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi attiecībā uz konkrētiem pārtikas produktiem (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), kuru uzdeva Iskra Mihaylova DEVE komitejas vārdā Komisijai: Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā Komisijai: Zvejniecības un akvakultūras produktu izsekojamība restorānos un mazumtirdzniecībā (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), kuru uzdeva Bernd Lange un Pablo Zalba Bidegain INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Mercosur - turpmākais ceļš asociācijas nolīguma tirdzniecības sarunās (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) veiktie pasākumi (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)) veiktie pasākumi (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Nevienlīdzības jautājuma risināšana, lai Eiropas Savienībā veicinātu iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2015. gada decembra II sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


14. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada maija I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Uzstājās Olaf Stuger, kurš pauda nožēlu, ka darba kārtībā nav paredzētas debates par Nīderlandē 2016. gada 6. aprīlī notikušo referendumu (priekšsēdētājs atbildēja, ka Priekšsēdētāju konference šo pieprasījumu noraidīja).

Uzstājās Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Bija ierosināts šāds darba kārtības projekta grozījums (Reglamenta 152. pants):

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā trešo punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par Turcijas panākto progresu vīzu režīma liberalizācijas ceļveža prasību izpildē.

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Rebecca Harms, atbalstot pieprasījumu, un Roberta Metsola, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (181 par, 92 pret, 11 atturas).

Līdz ar to trešdienas plenārsēde tiks pagarināta līdz plkst. 24.00.

Uzstājās Rebecca Harms.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


15. Kohēzijas politika ES kalnu reģionos - Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā - Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana (debates)

Ziņojums par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos [2015/2279(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iliana Iotova (A8-0074/2016).

Ziņojums par jauniem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība [2015/2224(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0032/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000070/2016) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Iliana Iotova un Ruža Tomašić iepazīstināja ar ziņojumiem.

Iskra Mihaylova izvērsa jautājumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Michaela Šojdrová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Franc Bogovič PPE grupas vārdā, Constanze Krehl S&D grupas vārdā, Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Bill Etheridge, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida un Csaba Molnár.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini un Victor Negrescu.

Uzstājās Karmenu Vella, Iliana Iotova un Ruža Tomašić.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdāpar kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšanu (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.5.2016. protokola 6.8. punkts, 10.5.2016. protokola 6.6. punkts un 11.5.2016. protokola 7.4. punkts.


16. Projekta "Nord Stream 2" ietekme uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgu (debates)

Komisijas paziņojums: Projekta "Nord Stream 2" ietekme uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgu (2016/2703(RSP)).

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jerzy Buzek PPE grupas vārdā, Flavio Zanonato S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Peter Eriksson Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen un Zbigniew Kuźmiuk.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Janusz Korwin-Mikke, uzdodot zilās kartītes jautājumu Zbigniew Kuźmiuk, kas uz to atbildēja, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk un Ivo Vajgl.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


17. Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000052/2016) un kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā Komisijai: Zvejniecības un akvakultūras produktu izsekojamība restorānos un mazumtirdzniecībā (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016).

Linnéa Engström izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai un Nicola Caputo.

Uzstājās Karmenu Vella.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.5. punkts.


18. ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** - ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku un tā īstenošanas protokolu [2015/0224(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016).

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0147/2016).

Jarosław Wałęsa un Gabriel Mato iepazīstināja ar ieteikumiem.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jordi Sebastià (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Siegfried Mureşan (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Ignazio Corrao (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García un José Blanco López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Notis Marias un Werner Kuhn.

Uzstājās Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa un Gabriel Mato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 6.3. punkts un 12.5.2016. protokola 6.4. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini un Andrejs Mamikins.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 581.444/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


1. pielikums - Ārkārtas sadarbības uzlabošana pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošana ES dalībvalstīs (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 0007/2016 par ārkārtas sadarbības uzlabošanu pazudušu un apdraudētu bērnu meklēšanā un bērnu pazušanas trauksmes mehānismu uzlabošanu ES dalībvalstīs1 (9.5.2016. protokola 9. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši deputāti Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld un Caterina Chinnici un parakstījuši 465 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Katru gadu ES reģistrē 250 000 bērnu pazušanas gadījumu. Ja bērns ir nolaupīts un nogalināts, 76 % gadījumu bērns ticis nogalināts trīs stundu laikā pēc nolaupīšanas. Pazaudēto un apdraudēto bērnu meklēšana bieži vien apstājas pie iekšējām robežām. 37,5 % eiropiešu dzīvo pierobežas rajonos.

2.   Ja sabiedrība tiek aicināta meklēt pazudušu bērnu, kas ir reālās un nopietnās briesmās, ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu darīts pēc iespējas ātrāk

3.   Padome un Komisija tiek aicinātas pieņemt Eiropas iniciatīvas „Amber Alert” (Eiropas Bērnu glābšanas brīdinājumu un policijas tīkls pazudušu bērnu meklēšanai) ierosināto piecu punktu plānu.

4.   Tādēļ Komisija tiek aicināta darīt visu iespējamo, lai veicinātu tādu praksi, saskaņā ar kuru gadījumā, ja bērns ir apdraudēts pierobežas zonā vai tiesībaizsardzības iestādēm ir aizdomas, ka bērns ir šķērsojis iekšējo robežu, nekavējoties ir jāinformē tiesībaizsardzības iestādes, robežkontroles iestādes un sabiedrība attiecīgajā citā valstī, kurā bērns varētu būt nonācis.

5.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums - Diabēts (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 0008/2016 par diabētu1 (9.5.2016. protokola 9. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši deputāti Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa un Brando Benifei un parakstījuši 405 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Cukura diabēts ir nopietna hroniska un progresējoša slimība, kura skar 32 miljonus cilvēku ES, un lēš, ka līdz 2040. gadam diabēta slimnieku skaits palielināsies līdz 37 miljoniem. Vairāk nekā 266 000 cilvēku nomira no diabēta 2015. gadā.

2.   Ja diabētu diagnosticē vēlu un nerīkojas pienācīgi, tas var izraisīt organisma novājinošas un nāvējošas komplikācijas, tostarp sirds un asinsvadu slimības un insultu, nieru mazspēju, amputācijas un aklumu.

3.   Neraugoties uz īstenotajiem centieniem kopš Rakstiskās deklarācijas 0001/2006 pieņemšanas, 2013. gadā diabēta ārstēšanai ES tika iztērēti aptuveni EUR 111 miljardi.

4.   Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes var novērst vai aizkavēt saslimšanu ar 2. tipa diabētu.

5.   Veselīga dzīvesveida piekopšana nevar novērst saslimšanu ar 1. tipa diabētu, bet tas var palīdzēt slimību kontrolēt.

6.   Komisija un Padome tiek aicinātas: noteikt diabēta jautājumu kā nozīmīgu prioritāti Eiropas veselības, sociālās un ekonomikas nozarē; izstrādāt ES stratēģiju diabēta novēršanai, diagnostikai un kontrolei; mudināt dalībvalstis izveidot valsts plānus attiecībā uz diabētu; izstrādāt stratēģiju, lai mudinātu lietot uzturā un ražot veselīgu pārtiku; un efektīvi koordinēt un īstenot visus līdz šim izstrādātos pasākumus.

7.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem.

Parakstītāju saraksts:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika