Index 
Notulen
PDF 278kWORD 196k
Maandag 9 mei 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter ter gelegenheid van 9 mai
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU - Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 - Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (debat)
 16.Gevolgen van Nordstream 2 voor de gasmarkt in de EEG-regio (debat)
 17.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (debat)
 18.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Diabetes (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.10 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter ter gelegenheid van 9 mai

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de Europadag en de 66e verjaardag van de verklaring van Robert Schuman.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 27 april 2016 en 28 april 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Piernicola Pedicini (de Voorzitter licht een en ander toe).


4. Samenstelling Parlement

Philippe De Backer is benoemd tot lid van de Belgische regering.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1, van het Reglement, constateert het Parlement dat deze zetel met ingang van 2 mei 2016 vacant is en stelt de bevoegde nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lieve Wierinck tot lid van het Parlement, ter vervanging van Philippe De Backer, met ingang van 4 mei 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Lieve Wierinck, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski is benoemd tot lid van de Europese Rekenkamer .

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1, van het Reglement, constateert het Parlement dat deze zetel met ingang van 7 mei 2016 vacant is en stelt de bevoegde nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


5. Samenstelling fracties

Marcus Pretzell heeft zich met ingang van 1 mei 2016 aangesloten bij de ENF-Fractie.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ITRE: Lieve Wierinck in plaats van Philippe De Backer

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Lieve Wierinck in plaats van Philippe De Backer

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

De aanbeveling van de Commissie IMCO, om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 8 april 2016 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 met overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), is ter plenaire vergadering aangekondigd op 27 april 2016 (punt 8 van de notulen van 27.4.2016).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van dinsdag 10 mei 2016


8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie JURI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 7 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - Commissie JURI

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


9. Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)

De Voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaringen door de meerderheid van de leden van het Parlement zijn ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 0007/2016 over de verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten , ingediend door de volgende leden: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld en Caterina Chinnici

Schriftelijke verklaring nr. 0008/2016 over diabetes, ingediend door de volgende leden: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa en Brando Benifei

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement worden deze schriftelijke verklaringen gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 9.5.2016 en bijlage 2 van de notulen van 9.5.2016).


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 11 mei 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheid op het spoor (herschikking) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au -pairactiviteiten (herschikking) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en van de huizenprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (codificatie) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ECON

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (2015/2279(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst over ouderschapsverlof, en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG; (2015/2097(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief (2015/2118(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000031/2016) van Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini en Matteo Salvini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016) van Bernd Lange en Pablo Zalba Bidegain, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: EU-MERCOSUR: De volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Bestrijden van ongelijkheid om een inclusieve en duurzame economische groei in de EU te bevorderen (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van december II 2015 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


14. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2016 (PE 581.444/PDOJ) is rondgedeeld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Olaf Stuger, die betreurt dat er in de agenda geen debat over het Nederlandse referendum van 6 april 2016 is opgenomen (de Voorzitter antwoordt dat dit verzoek is verworpen door de Conferentie van voorzitters).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door David-Maria Sassoli.

°
° ° °

De volgende wijziging op de ontwerpagenda wordt voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie tot inschrijving op de agenda, als derde punt van de middag, van verklaringen van de Raad en de Commissie over de vorderingen van Turkije bij het voldoen aan de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Rebecca Harms, voor het verzoek, en Roberta Metsola, tegen het verzoek.

Bij ES (181 voor, 92 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De vergadering van woensdag zal dus worden verlengd tot 24.00 uur..

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


15. Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU - Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 - Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (debat)

Verslag over het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU [2015/2279(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Verslag over nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) [2015/2224(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000070/2016) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Iliana Iotova en Ruža Tomašić leiden de verslagen in

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Franc Bogovič, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida en Csaba Molnár.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Iliana Iotova en Ruža Tomašić.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, over een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 10.5.2016, punt 6.6 van de notulen van 10.5.2016 en punt 7.4 van de notulen van 11.5.2016.


16. Gevolgen van Nordstream 2 voor de gasmarkt in de EEG-regio (debat)

Verklaring van de Commissie: Gevolgen van Nordstream 2 voor de gasmarkt in de EEG-regio (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jerzy Buzek, namens de PPE-Fractie, Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Peter Eriksson, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen en Zbigniew Kuźmiuk.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Korwin-Mikke, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Zbigniew Kuźmiuk, die hierop ingaat, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk en Ivo Vajgl.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


17. Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000052/2016) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 12.5.2016.


18. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan [2015/0224(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa en Gabriel Mato lichten de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jordi Sebastià (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Ignazio Corrao (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Ulrike Rodust, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García en José Blanco López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 12.5.2016 en punt 6.4 van de notulen van 12.5.2016.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini en Andrejs Mamikins.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 581.444/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Bijlage 1 - Verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0007/2016, ingediend door de leden Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld en Caterina Chinnici, uit hoofde van artikel 136 van het Reglement van het Parlement, over de verbetering van noodprocedures voor samenwerking bij het terugvinden van vermiste kinderen en de verbetering van alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen in de EU-lidstaten1 (punt 9 van de notulen van 9.5.2016) en ondertekend door 465 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.    Elk jaar worden in de EU 250 000 kinderen als vermist opgegeven. Wanneer een ontvoerd kind wordt vermoord, gebeurt dat in 76 % van de gevallen binnen drie uur na de ontvoering. De zoektocht naar vermiste kinderen loopt vaak vast aan de binnengrenzen. 37,5 % van de Europese bevolking leeft in grensgebieden

2.   Wanneer het publiek gevraagd wordt te helpen bij de zoektocht naar een vermist kind dat in dreigend en ernstig gevaar verkeert, is het van cruciaal belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt..

3.    De Raad en de Commissie wordt derhalve verzocht het vijfpuntenplan van AMBER Alert Europe (het Europees waarschuwingssysteem en politienetwerk voor vermiste kinderen) te onderschrijven.

4.   Voorts wordt de Commissie verzocht alle mogelijke inspanningen te doen om de praktijk te bevorderen waarbij wetshandhavingsdiensten, grensautoriteiten en het publiek in het buurland onmiddellijke worden gewaarschuwd indien een kind in een grensgebied in gevaar verkeert of de wetshandhavingsdiensten vermoeden dat het kind een binnengrens heeft overschreden.

5.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bijlage 2 - Diabetes (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0008/2016, ingediend door de leden Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa en Brando Benifei, uit hoofde van artikel 136 van het Reglement van het Parlement, over diabetes1 (punt 9 van de notulen van 9.5.2016) en ondertekend door 405 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   Diabetes mellitus is een ernstige chronische en progressief verlopende aandoening waar in de EU 32 miljoen mensen aan lijden. In 2040 zal dit aantal naar verwachting zijn gestegen tot 37 miljoen. In 2015 waren meer dan 266 000 sterfgevallen aan diabetes toe te schrijven.

2.   Bij te late diagnose en onjuiste behandeling kan diabetes leiden tot slopende en dodelijke complicaties, waaronder hart- en vaatziekten, beroertes, nierfalen, amputaties en blindheid.

3.    In de EU is in 2013 ongeveer 114 miljard EUR uitgegeven aan de behandeling van diabetes, dit ondanks de inspanningen die sinds schriftelijke verklaring 0001/2006 zijn geleverd.

4.   Gezond eten en bewegen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen of vertragen van diabetes type 2.

5.   Een gezonde levensstijl kan diabetes type 1 niet voorkomen, maar wel flink helpen bij het onder controle houden van de ziekte.

6.   De Commissie en de Raad wordt verzocht: prioriteit toe te kennen aan diabetes als sociaaleconomisch belangrijk Europees gezondheidsvraagstuk; een EU-strategie voor de preventie, diagnose en beheersing van diabetes te ontwikkelen; de lidstaten aan te moedigen tot het vaststellen van een nationaal diabetesplan; een strategie te ontwikkelen om de consumptie en productie van gezonde levensmiddelen te stimuleren; en alle tot dusverre ontwikkelde maatregelen doeltreffend te coördineren en uit te voeren.

7.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Juridische mededeling - Privacybeleid