Indeks 
Protokół
PDF 284kWORD 224k
Poniedziałek, 9 maja 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Deklaracja przewodniczącego z okazji 9 maja
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 14.Porządek obrad
 15.Polityka spójności w regionach górskich UE - Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 - Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (debata)
 16.Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (debata)
 17.Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (debata)
 18.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Poprawa nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Cukrzyca (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.10.


2. Deklaracja przewodniczącego z okazji 9 maja

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji Dnia Europy i 66. rocznicy deklaracji Roberta Schumana.


3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 27 kwietnia 2016 r. i z dnia 28 kwietnia 2016 r. zostały przyjęte.

°
° ° °

Głos zabrał Piernicola Pedicini (przewodniczący udzielił szczegółowych informacji).


4. Skład Parlamentu

Philippe De Backer został powołany na członka rządu belgijskiego.

Parlament zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie jego mandatu z dniem 2 maja 2016 r., o czym poinformował właściwy organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy belgijskie powiadomiły o wyborze Lieve Wierinck w miejsce Philippe'a De Backera na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 4 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Lieve Wierinck bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski został powołany na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Parlament zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowisko to jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie jego mandatu z dniem 7 maja 2016 r., o czym poinformował właściwy organ krajowy.


5. Skład grup politycznych

Marcus Pretzell przystąpił do grupy ENF ze skutkiem od dnia 1 maja 2016 r.


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ALDE następujące wnioski o nominację:

komisja ITRE: Lieve Wierinck w miejsce Philippe'a De Backera

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Lieve Wierinck w miejsce Philippe'a De Backera

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


7. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący wygłosił następujący komunikat:

zalecenie komisji IMCO w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 kwietnia 2016 r. korygującego rozporządzenie (UE) 2016/341 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 kwietnia 2016 r. (pkt 8 protokołu z dnia 27.4.2016).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu we wtorek 10 maja 2016 r.


8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja JURI przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 7 lipca 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie ochrony przed szkodliwymi praktykami cenowymi dotyczącymi statków(tekstjednolity) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - komisja JURI

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


9. Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował Parlament, że pod następującymi oświadczeniami pisemnymi zebrano podpisy większości posłów do Parlamentu:

Oświadczenie pisemne nr 0007/2016 w sprawie poprawy nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich UE, złożone przez następujących posłów: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld i Caterina Chinnici

Oświadczenie pisemne nr 0008/2016 w sprawie cukrzycy, złożone przez następujących posłów: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu powyższe oświadczenia pisemne zostały opublikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 9.5.2016 i załącznik 2 protokołu z dnia 9.5.2016).


10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 11 maja 2016 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Zgodnie z postanowieniami art. 304 i 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie trójstronnego szczytu społecznego ds. wzrostu i zatrudnienia oraz uchylającej decyzję 2003/174/WE (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie polityki spójności w regionach górskich UE (2015/2279(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (2015/2097(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar z perspektywy równości płci (2015/2118(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000031/2016), które skierowali Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini i Matteo Salvini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), które skierował Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), które skierowali Bernd Lange i Pablo Zalba Bidegain, w imieniu komisji INTA, do Komisji: UE-Mercosur: kolejne etapy negocjacji handlowych dotyczących układu o stowarzyszeniu (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Likwidacja nierówności w celu pobudzenia inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji grudniowej w 2015 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


14. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji majowej w 2016 r. (PE 581.444/PDOJ).

°
° ° °

Głos zabrał Olaf Stuger, który wyraził ubolewanie, że w porządku obrad nie przewidziano debaty w sprawie holenderskiego referendum z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek ten został odrzucony przez Konferencję Przewodniczących).

Głos zabrał Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrał David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Zaproponowano następującą zmianę w porządku obrad (art. 152 Regulaminu):

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL, która wnioskowała o wpisanie jako trzeciego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczenia Rady i Komisji w sprawie postępów Turcji we wdrażaniu wymogów zawartych w harmonogramie liberalizacji reżimu wizowego.

Głos zabrali: Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Rebecca Harms, w celu poparcia wniosku, oraz Roberta Metsola, przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (181 głosach za, 92 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Posiedzenie w środę zostanie zatem przedłużone do godz. 24.00.

Głos zabrała Rebecca Harms.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


15. Polityka spójności w regionach górskich UE - Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 - Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (debata)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności w regionach górskich UE [2015/2279(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Sprawozdanie w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) [2015/2224(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000070/2016), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Przyspieszenie wdrażania polityki spójności (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Iliana Iotova i Ruža Tomašić przedstawiły swoje sprawozdania.

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Michaela Šojdrová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Franc Bogovič w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, i Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida i Csaba Molnár.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini i Victor Negrescu.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Iliana Iotova i Ruža Tomašić.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie przyspieszenia wdrażania polityki spójności (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 10.5.2016, pkt 6.6 protokołu z dnia 10.5.2016 i pkt 7.4 protokołu z dnia 11.5.2016.


16. Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (debata)

Oświadczenie Komisji: Wpływ gazociągu Nord Stream 2 na rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE, Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Peter Eriksson w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen i Zbigniew Kuźmiuk.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Janusz Korwin-Mikke, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Zbigniewowi Kuźmiukowi, który udzielił odpowiedzi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk i Ivo Vajgl.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.


17. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000052/2016), które skierował Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström rozwinęła pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai i Nicola Caputo.

Głos zabrał Karmenu Vella.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 12.5.2016.


18. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy [2015/0224(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa i Gabriel Mato przedstawili zalecenia.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jordi Sebastià (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Siegfried Mureşan (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ignazio Corrao (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García i José Blanco López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Notis Marias i Werner Kuhn.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa i Gabriel Mato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 12.5.2016 i pkt 6.4 protokołu z dnia 12.5.2016.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini i Andrejs Mamikins.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 581.444/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Załącznik 1 - Poprawa nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0007/2016 złożone na podstawie art. 136 Regulaminu przez następujących posłów: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld i Caterina Chinnici, w sprawie poprawy nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich Unii Europejskiej1 (pkt 9 protokołu z dnia 9.5.2016) i podpisane przez 465 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Co roku w UE zgłasza się zaginięcie 250 000 dzieci; gdy dziecko zostaje porwane i zabite, w 76% przypadków zabójstwo jest dokonywane przed upływem trzech godzin od porwania; poszukiwanie znajdujących się w niebezpieczeństwie zagubionych dzieci często zatrzymuje się na granicach wewnętrznych; Łącznie 37,5 % Europejczyków zamieszkuje obszary przygraniczne;

2.   w przypadku gdy społeczeństwo jest proszone o poszukiwanie zaginionego dziecka, które znajduje się w bezpośrednim poważnym niebezpieczeństwie, istotne jest, by uczynić to jak najszybciej;

3.   Rada i Komisja są zatem proszone o poparcie pięciopunktowego planu zaproponowanego przez AMBER Alert Europe (europejski system informowania o zaginionych dzieciach oraz sieć służb policji zajmujących się poszukiwaniem zaginionych dzieci);

4.   wzywa się zatem Komisję do podjęcia wszelkich starań w celu wspierania praktyki niezwłocznego informowania organów ścigania, służb granicznych i społeczeństwa w innym kraju w sytuacji, gdy dziecko znajdujące się w niebezpieczeństwie przebywa w strefie przygranicznej bądź organy ścigania podejrzewają, że dziecko przekroczyło granicę wewnętrzną UE.

5.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji i Radzie.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Załącznik 2 - Cukrzyca (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0008/2016 złożone na podstawie art. 136 Regulaminu przez posłów Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei w sprawie cukrzycy1 (pkt 9 protokołu z dnia 9.5.2016) i podpisane przez 405 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Cukrzyca jest poważną chorobą przewlekłą o charakterze postępującym, na którą cierpią 32 mln osób w UE, przy czym do 2040 r. liczba chorych na cukrzycę ma wzrosnąć do 37 mln; w 2015 r. na cukrzycę zmarło ponad 266 tys. osób;

2.   cukrzyca późno zdiagnozowana i niewłaściwie prowadzona może powodować niszczące i śmiertelne powikłania, m.in. choroby układu krążenia i udar mózgu, niewydolność nerek, amputacje i ślepotę;

3.   mimo działań podjętych od czasu złożenia oświadczenia pisemnego nr 0001/2006 na leczenie cukrzycy w UE przeznaczono w 2013 r. około 114 mld EUR;

4.   w zapobieganiu lub opóźnianiu wystąpienia cukrzycy typu 2 istotną rolę może odgrywać zdrowe odżywianie i ćwiczenia fizyczne;

5.   w przypadku cukrzycy typu 1 zdrowy tryb życia nie jest w stanie zapobiegać tej chorobie, ale znacznie przyczynia się do jej zwalczania;

6.   wzywa się Komisję i Radę do: uznania cukrzycy za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w Europie, opracowania unijnej strategii zapobiegania, diagnozowania i zwalczania cukrzycy, zachęcenia państw członkowskich do opracowania krajowych planów przeciwdziałania cukrzycy, opracowania strategii zachęcającej do spożywania i wytwarzania zdrowej żywności oraz skutecznej koordynacji i realizacji wszystkich dotychczas przewidzianych działań;

7.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji i Radzie.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności