Kazalo 
Zapisnik
PDF 270kWORD 216k
Ponedeljek, 9. maj 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Déclaration du Président à l'occasion du 9 mai
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 8.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 9.Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 14.Razpored dela
 15.Kohezijska politika v gorskih regijah EU - Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 - Hitrejše izvajanje kohezijske politike (razprava)
 16.Vpliv projekta Severni tok 2 na trg plina v srednji in vzhodni Evropi (razprava)
 17.Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (razprava)
 18.Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo *** - Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - izboljšanje sodelovanja v nujnih primerih pri iskanju ogroženih pogrešanih otrok ter izboljšanju sistemov za opozarjanje o izginotju otrok v državah članicah (pisna izjava)
 Priloga 2 - Sladkorna bolezen (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.10.


2. Déclaration du Président à l'occasion du 9 mai

Predsednik je podal izjavo ob dnevu Evrope in 66. obletnici deklaracije Roberta Schumana.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 27. aprila 2016 in 28. aprila 2016.

°
° ° °

Govoril je Piernicola Pedicini (predsednik je navedel podrobnosti).


4. Sestava Parlamenta

Philippe De Backer je bil imenovan za člana belgijske vlade.

Parlament je ugotovil, da ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca. Parlament je v skladu s členoma 3(2) in 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 2. maja 2016 in o tem obvestil pristojni državni organ.

°
° ° °

Pristojni belges organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Philippa De Backerja za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Lieve Wierinck z začetkom veljavnosti od dne 4. maja 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Lieve Wierinck polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski je bil imenovan za člana Evropskega računskega sodišča.

Parlament je ugotovil, da ta funkcija v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ni združljiva s funkcijo evropskega poslanca. Parlament je v skladu s členoma 3(2) in 4(1) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti dne 7. maja 2016 in o tem obvestil pristojni državni organ..


5. Članstvo v političnih skupinah

Marcus Pretzell se je priključil skupini ENF z veljavo od 1. maja 2016.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ALDE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor ITRE: Lieve Wierinck namesto Philippa De Backerja

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Lieve Wierinck namesto Philippa De Backerja

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednik je podal naslednje sporočilo:

Priporočilo odbora IMCO, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 8. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), je bilo razglašeno na plenarnem zasedanju 27. aprila 2016 (točka 8 zapisnika z dne 27.4.2016).

V roku 24 ur, določenem v členu 105 Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je priporočilo sprejeto, sklep o tem pa bo objavljen v Sprejetih besedilih zasedanja z dne 10. maja 2016.


8. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor JURI je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega v prvi obravnavi 7. julija 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo) P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - odbor JURI

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


9. Pisne izjave (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da sta naslednji pisni izjavi prejeli podpise večine poslancev Parlamenta:

Pisna izjava št.° 0007/2016 o izboljšanju sodelovanja v nujnih primerih pri iskanju ogroženih pogrešanih otrok ter izboljšanju sistemov za opozarjanje o izginotju otrok v državah članicah, ki so jo predložili naslednji poslanci: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld in Caterina Chinnici

Pisna izjava št.° 0008/2016 o sladkorni bolezni, ki so jo predložili naslednji poslanci: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

V skladu s členom 136(4) Poslovnika se bodo pisne izjave vnesle v zapisnik skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 9.5.2016 in priloga 2 zapisnika z dne 9.5.2016).


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 11. maja 2016 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (prenovitev) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in harmoniziranem indeksu cen stanovanjskih nepremičnin ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje preusmerjanja trgovine nekaterih ključnih zdravil v Evropsko unijo (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta glede zmanjšanja vsebnosti žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva (kodificirano besedilo) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami iz členov 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistemavstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))

Predsednik se bo v skladu z določbami iz členov 304 in 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o Tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2003/174/ES (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ECON

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o kohezijski politiki v gorskih regijah EU (2015/2279(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (2015/2097(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov (2015/2118(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (prenovitev) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000031/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini in Matteo Salvini, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

—   (O-000070/2016), ki ga je postavila Iskra Mihaylova, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Hitrejše izvajanje kohezijske politike (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016);

—   (O-000052/2016), ki ga je postavil Alain Cadec, v imenu odbora PECH, Komisiji: Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016);

—   (O-000046/2016), ki sta ga postavila Bernd Lange in Pablo Zalba Bidegain, v imenu odbora INTA, Komisiji: EU-Mercosur: kako naprej v trgovinskih pogajanjih za pridružitveni sporazum (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016);

—   (O-000038/2016), ki ga je postavil Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, Svetu: Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016);

—   (O-000039/2016), ki ga je postavil Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, Komisiji: Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016);

—   (O-000047/2016), ki ga je postavil Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, Komisiji: Odpravljanje neenakosti za spodbujanje vključujoče in trajnostne gospodarske rasti v EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim delnim zasedanjem decembra 2015, je na voljo na spletišču Europarl.


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje maja 2016 (PE 581.444/PDOJ) .

°
° ° °

Govoril je Olaf Stuger, ki je obžaloval, da na dnevnem redu ni bilo razprave o nizozemskem referendumu z dne 6. aprila 2016 (predsednik je odgovoril, da je konferenca pedsednikov to zahtevo zavrnila).

Govoril je Jean-Luc Schaffhauser.

Govoril je David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Predlagana je bila naslednja sprememba osnutka dnevnega reda (člen 152 Poslovnika):

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red kot tretja točka popoldanske razprave vključita izjavi Sveta in Komisije o napredku Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske ureditve.

Govorile so Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, Rebecca Harms, ki jo je podprla, in Roberta Metsola, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (181 glasov za, 92 glasov proti, 11 vzdržanih glasov).

Zasedanje v sredo se tako podaljša do 24.00.

Govorila je Rebecca Harms.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


15. Kohezijska politika v gorskih regijah EU - Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 - Hitrejše izvajanje kohezijske politike (razprava)

Poročilo o kohezijski politiki v gorskih regijah EU [2015/2279(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Poročilo o novih orodjih teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost [2015/2224(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000070/2016), ki ga je postavila Iskra Mihaylova, v imenu odbora REGI, Komisiji: Hitrejše izvajanje kohezijske politike (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Iliana Iotova in Ruža Tomašić sta predstavili poročili.

Iskra Mihaylova je predstavila vprašanje.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Michaela Šojdrová (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Franc Bogovič v imenu skupine PPE, Constanze Krehl v imenu skupine S&D, Mirosław Piotrowski v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, in Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Bill Etheridge, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida in Csaba Molnár.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini in Victor Negrescu.

Govorili so Karmenu Vella, Iliana Iotova in Ruža Tomašić.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Iskra Mihaylova, v imenu odbora REGI, o hitrejšem izvajanju kohezijske politike (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 10.5.2016, točka 6.6 zapisnika z dne 10.5.2016 in točka 7.4 zapisnika z dne 11.5.2016.


16. Vpliv projekta Severni tok 2 na trg plina v srednji in vzhodni Evropi (razprava)

Izjava Komisije: Vpliv projekta Severni tok 2 na trg plina v srednji in vzhodni Evropi (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Jerzy Buzek v imenu skupine PPE, Flavio Zanonato v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Peter Eriksson v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen in Zbigniew Kuźmiuk.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Janusz Korwin-Mikke, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Zbigniewu Kuźmiuku, ki je nanj odgovoril, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk in Ivo Vajgl.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Razprava se je zaključila.


17. Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000052/2016), ki ga je postavil Alain Cadec, v imenu odbora PECH, Komisiji: Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström je predstavila vprašanje.

Karmenu Vella (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai in Nicola Caputo.

Govoril je Karmenu Vella.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 12.5.2016.


18. Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo *** - Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju [2015/0224(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa in Gabriel Mato sta predstavila priporočili.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Jordi Sebastià (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Siegfried Mureşan (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Ignazio Corrao (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García in José Blanco López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Notis Marias in Werner Kuhn.

Govorili so Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa in Gabriel Mato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 12.5.2016 in točka 6.4 zapisnika z dne 12.5.2016.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini in Andrejs Mamikins.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 581.444/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Priloga 1 - izboljšanje sodelovanja v nujnih primerih pri iskanju ogroženih pogrešanih otrok ter izboljšanju sistemov za opozarjanje o izginotju otrok v državah članicah (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0007/2016 o izboljšanju sodelovanja v nujnih primerih pri iskanju ogroženih pogrešanih otrok ter izboljšanju sistemov za opozarjanje o izginotju otrok v državah članicah (točka 9 zapisnika z dne 9.5.2016), ki so jo v skladu s členom 136 Poslovnika vložili poslanci Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinniciv in jo je podpisalo 465 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Vsako leto je v EU pogrešanih 250 000 otrok; kadar otroka ugrabijo in umorijo, se umor v 76 % primerov zgodi v prvih treh urah po ugrabitvi. Iskanje ogroženega pogrešanega otroka se pogosto ustavi na notranjih mejah. 37,5 % Evropejcev živi na obmejnih območjih;

2.   kadar je javnost pozvana k iskanju pogrešanega otroka, ki je v neposredni in resni nevarnosti, je bistvenega pomena, da se to zgodi karseda hitro;

3.   Svet in Komisijo zato pozivamo, naj sprejmeta načrt v petih točkah, ki ga je predlagala organizacija AMBER Alert Europe (Evropska mreža za opozarjanje o reševanju otrok in policijska mreža za pogrešane otroke);

4.   Komisijo zato pozivamo, naj si nadvse prizadeva, da bi promovirala prakso, da se v primeru, ko je otrok ogrožen na obmejnem območju ali ko organi pregona sumijo, da je otrok prečkal notranjo mejo, nemudoma obvesti organe pregona, mejne organe in javnost v drugi državi;

5.   ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 opomba

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Priloga 2 - Sladkorna bolezen (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0008/2016 o sladkorni bolezni (točka 9 zapisnika z dne 9.5.2016), ki so jo v kladu s členom 136 Poslovnika vložili poslanci Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei in jo je podpisalo 405 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Sladkorna bolezen je resna kronična in napredujoča bolezen z 32 milijoni obolelih v EU, do leta 2040 pa naj bi se njihovo število dvignilo na 37 milijonov; leta 2015 je zaradi sladkorne bolezni umrlo preko 266.000 ljudi;

2.   sladkorna bolezen lahko, če je pozno ugotovljena ali neustrezno obravnavana, privede do hujših in celo smrtnih zapletov, na primer srčno-žilnih bolezni in kapi, odpovedi ledvic, amputacij in slepote;

3.   leta 2013 je bilo v EU za zdravljenje sladkorne bolezni kljub prizadevanjem po pisni izjavi 0001/2006 porabljenih okoli 114 milijard EUR;

4.   zdrava prehrana in telesna aktivnost lahko občutno prispevata k preprečevanju ali odložitvi nastopa sladkorne bolezni tipa 2;

5.   z zdravim načinom življenja ni mogoče preprečiti sladkorne bolezni tipa 1, vendar je zelo učinkovit za obvladovanje bolezni;

6.   Komisijo in Svet se poziva, naj: postavita sladkorno bolezen na evropski ravni za glavno prednostno nalogo na zdravstvenem, socialnem in gospodarskem področju; oblikujeta strategijo EU za preprečevanje, ugotavljanje in obvladovanje sladkorne bolezni; spodbudita države članice k vzpostavitvi nacionalnih načrtov za sladkorno bolezen; oblikujeta strategijo za spodbujanje uživanja in pridelave zdrave hrane ter učinkovito usklajujeta in izvajata vse doslej uvedene ukrepe;

7.   ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 opomba

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov