Index 
Protokoll
PDF 276kWORD 194k
Måndagen den 9 maj 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen med anledning av den 9 maj
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 14.Arbetsplan
 15.Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner - Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 - Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (debatt)
 16.Konsekvenserna av Nord Stream 2 för gasmarknaden i den centrala och östeuropeiska regionen (debatt)
 17.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (debatt)
 18.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förbättrat samarbete i krissituationer för att hitta försvunna barn i fara och förbättrade varningsmekanismer i situationer där barn är inblandade (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Diabetes (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.10.


2. Uttalande av talmannen med anledning av den 9 maj

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av Europadagen och den 66:e årsdagen av Schumandeklarationen.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 27 april 2016 och 28 april 2016 justerades.

°
° ° °

Talare: Piernicola Pedicini (talmannen gjorde en precisering).


4. Parlamentets sammansättning

Philippe De Backer hade utsetts till medlem i den belgiska regeringen.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artikel 3.2 och artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att hans plats var vakant från och med den 2 maj 2016, och skulle underrätta den behöriga nationella myndigheten om detta.

°
° ° °

De behöriga belgiska myndigheterna hade meddelat att Lieve Wierinck utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Philippe De Backer från och med den 4 maj 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Lieve Wierinck fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Janusz Wojciechowski hade utsetts till ledamot av Europeiska revisionsrätten.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artikel 3.2 och artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde parlamentet att hans plats var vakant från och med den 7 maj 2016, och skulle underrätta den behöriga nationella myndigheten om detta.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Marcus Pretzell hade anslutit sig till ENF-gruppen från och med den 1 maj 2016.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ALDE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ITRE-utskottet: Lieve Wierinck i stället för Philippe De Backer

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Lieve Wierinck i stället för Philippe De Backer

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


7. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelande följande:

Rekommendationen från IMCO-utskottet, om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 april 2016 om rättelse av delegerad förordning (EU) 2016/341 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2016/2656(DEA)) (B8-0515/2016), hade kungjorts i kammaren den 27 april 2016 (punkt 8 i protokollet av den 27.4.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer anses följaktligen godkända, och kommer att offetnliggöras bland antagna texter från plenarsammanträdet den tisdagen den 10 maj 2016.


8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

JURI-utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P8-TA_PROV(2015)0241(COR1)) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juli 2015 inför antagandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/... om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)P8_TA-PROV(2015)0241 - (COM(2014)0605 – C8-0171/2014 – 2014/0280(COD)) - JURI-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


9. Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaringar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 0007/2016 om förbättrat samarbete i krissituationer för att hitta försvunna barn i fara och förbättrade varningsmekanismer i situationer där barn är inblandade​, ingiven av följande ledamöter: Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld och Caterina Chinnici

Skriftlig förklaring nr 0008/2016 om diabetes, ingiven av följande ledamöter: Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs dessa skriftliga förklaringar i detta protokoll tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 9.5.2016 och bilaga 2 i protokollet av den 9.5.2016).


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande onsdagen den 11 maj 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och Rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) (00012/2016/LEX - C8-0169/2016 - 2013/0016(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) (00011/2016/LEX - C8-0168/2016 - 2013/0015(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (00010/2016/LEX - C8-0167/2016 - 2013/0014(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete (omarbetning) (00018/2016/LEX - C8-0166/2016 - 2013/0081(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (00019/2016/LEX - C8-0165/2016 - 2013/0091(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (00001/2016/LEX - C8-0163/2016 - 2014/0346(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (00002/2016/LEX - C8-0162/2016 - 2013/0408(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen (00005/2016/LEX - C8-0161/2016 - 2014/0165(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter (00075/2015/LEX - C8-0160/2016 - 2014/0014(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) (00024/2015/LEX - C8-0159/2016 - 2014/0216(COD)).


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
I enlighet med artiklarna 304 och 307 i EUF-fördraget kommer talmannen att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Bilagor till förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
I enlighet med artiklarna 304 och 307 i EUF-fördraget kommer talmannen att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET

- Förslag till rådets beslut om det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning och om upphävande av beslut 2003/174/EG (05820/2014 - C8-0164/2016 - 2013/0361(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

ECON

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (2015/2279(INI)) - REGI-utskottet - Föredragande: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

- Betänkande om tillämpningen av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG (2015/2097(INI)) - EMPL-utskottet - Föredragande: Maria Arena (A8-0076/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE)) - PECH-utskottet - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer ur ett jämställdhetsperspektiv (2015/2118(INI)) - FEMM-utskottet - Föredragande: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)) - PECH-utskottet - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)) - ECON-utskottet - Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)) - JURI -utskottet - Föredragande: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

- ***II Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)) - LIBE -utskottet - Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

- ***II Andrabehandlingsekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning) (14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)) - LIBE-utskottet - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)


12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000031/2016) från Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini och Matteo Salvini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Obligatorisk angivelse om ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016),

—   (O-000070/2016) från Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, till kommissionen: Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016),

—   (O-000052/2016) från Alain Cadec, för utskottet PECH, till kommissionen: Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter i restauranger och detaljhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016),

—   (O-000046/2016) från Bernd Lange och Pablo Zalba Bidegain, för utskottet INTA, till kommissionen: EU-MERCOSUR: den fortsatta inriktningen för handelsförhandlingarna i samband med associeringsavtalet (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016),

—   (O-000038/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016),

—   (O-000039/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016),

—   (O-000047/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Att minska ojämlikheten för att ge nytt liv åt en hållbar ekonomisk tillväxt för alla i EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).


13. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden december II 2015 finns tillgängligt på Europarl.


14. Arbetsplan

Det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden maj I 2016 (PE 581.444/PDOJ) hade delats ut.

°
° ° °

Talare: Olaf Stuger, som beklagade att föredragningslistan inte innehöll en debatt om den nederländska folkomröstningen den 6 april 2016 (talmannen svarade att denna begäran hade avvisats av talmanskonferensen).

Talare: Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: David-Maria Sassoli.

°
° ° °

Följande ändringar av föredragningslistan hade föreslagits (artikel 152 i arbetsordningen):

Onsdag

GUE/NGL-gruppen hade begärt att man som tredje punkt på eftermiddagen skulle införa uttalanden av rådet och kommissionen om Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering .

Talare: Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, Rebecca Harms, som stödde begäran, och Roberta Metsola, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (181 röster för, 92 röster emot, 11 nedlagda röster).

Onsdagens sammanträde kommer således att förlängas till kl. 24.00.

Talare: Rebecca Harms.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


15. Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner - Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 - Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (debatt)

Betänkande om sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner [2015/2279(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

Betänkande om nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling [2015/2224(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000070/2016) från Iskra Mihaylova, för REGI-utskottet, till kommissionen: Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Iliana Iotova och Ruža Tomašić redogjorde för betänkandena.

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från EMPL-utskottet), Franc Bogovič för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, och Monika Vana för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Daniel Buda, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Josu Juaristi Abaunz, Isabella Adinolfi, Philippe Loiseau, Konstantinos Papadakis, Ivana Maletić, Derek Vaughan, Julia Reid, Lambert van Nistelrooij, Mercedes Bresso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Maria Spyraki, Monika Smolková, Jan Olbrycht, Viorica Dăncilă, Julie Ward, Michela Giuffrida och Csaba Molnár.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Richard Howitt, Maria Grapini och Victor Negrescu.

Talare: Karmenu Vella, Iliana Iotova och Ruža Tomašić.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, om ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0562/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 10.5.2016, punkt 6.6 i protokollet av den 10.5.2016 och punkt 7.4 i protokollet av den 11.5.2016.


16. Konsekvenserna av Nord Stream 2 för gasmarknaden i den centrala och östeuropeiska regionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Konsekvenserna av Nord Stream 2 för gasmarknaden i den centrala och östeuropeiska regionen (2016/2703(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jerzy Buzek för PPE-gruppen, Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Peter Eriksson för Verts/ALE-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Gunnar Hökmark, Jeppe Kofod, Hans-Olaf Henkel, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Krišjānis Kariņš, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Notis Marias, Marian-Jean Marinescu, Edward Czesak, Bendt Bendtsen och Zbigniew Kuźmiuk.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Janusz Korwin-Mikke, ställde en fråga ("blått kort") till Zbigniew Kuźmiuk, som besvarade frågan, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Tunne Kelam, Jasenko Selimovic, Ivana Maletić, Eleftherios Synadinos, András Gyürk och Ivo Vajgl.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000052/2016) från Alain Cadec, för PECH-utskottet, till kommissionen: Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter i restauranger och detaljhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Linnéa Engström utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Werner Kuhn, Clara Eugenia Aguilera García, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Sofia Ribeiro och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias, Norica Nicolai och Nicola Caputo.

Talare: Karmenu Vella.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Resolutionsförslaget (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 12.5.2016.


18. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet [2015/0224(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

Jarosław Wałęsa och Gabriel Mato redogjorde för sina rekommendationer.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Jordi Sebastià (föredragande av yttrande från DEVE-utskottet), Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från BUDG-utskottet), Ignazio Corrao (föredragande av yttrande från DEVE-utskottet), Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera García och José Blanco López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias och Werner Kuhn.

Talare: Karmenu Vella, Jarosław Wałęsa och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 12.5.2016 och punkt 6.4 i protokollet av den 12.5.2016.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Margot Parker, Josep-Maria Terricabras, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Gilles Lebreton, Claude Rolin, José Blanco López, Jasenko Selimovic, Liadh Ní Riada, Beatrix von Storch, Franc Bogovič, Julie Ward, Marijana Petir, Lucy Anderson, Michaela Šojdrová, Maria Grapini och Andrejs Mamikins.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 581.444/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka


Bilaga 1 - Förbättrat samarbete i krissituationer för att hitta försvunna barn i fara och förbättrade varningsmekanismer i situationer där barn är inblandade (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0007/2016 om förbättrat samarbete i krissituationer för att hitta försvunna barn i fara och förbättrade varningsmekanismer i situationer där barn är inblandade1 (punkt 9 i protokollet av den 9.5.2016), ingiven av Tomáš Zdechovský, Eleonora Evi, Jana Žitňanská, Kinga Gál, Helga Stevens, Lefteris Christoforou, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Theodoros Zagorakis, Catherine Stihler, Miriam Dalli, Renate Weber, Philippe De Backer, Anna Maria Corazza Bildt, Jeroen Lenaers, Indrek Tarand, Sophia in 't Veld et Caterina Chinnici, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 465 ledamöter:

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Varje år anmäls 250 000 barn i EU som saknade. När ett barn förs bort och dödas blir barnet i 76 % av fallen mördade inom tre timmar efter bortförandet. Sökandet efter ett försvunnet barn i fara upphör oftast vid den nationella gränsen. 37,5 % av européerna bor i gränsområden.

2.   När allmänheten uppmanas leta efter ett försvunnet barn som befinner sig i allvarlig och omedelbar fara är det mycket viktigt att detta sker så snart som möjligt

3.   Rådet och kommissionen uppmanas därför att stödja den fempunktsplan som föreslagits av AMBER Alert Europa (ett europeiskt system för att rädda barn och ett polisnätverk för försvunna barn).

4.   Kommissionen uppmanas därför att göra allt den kan för att uppmuntra rutiner enligt vilka gränsmyndigheter omedelbart underrättas då ett barn befinner sig i fara i ett gränsområde, eller då brottsbekämpande myndigheter misstänker att ett barn har passerat den nationella gränsen, och även allmänheten i det andra landet.

5.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Elmar Brok, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Michel Dantin, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Eugen Freund, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Sven Giegold, Adam Gierek, Jens Gieseke, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Jytte Guteland, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Brian Hayes, Anna Hedh, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mike Hookem, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Timothy Kirkhope, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Gilles Lebreton, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Andrew Lewer, Philippe Loiseau, Sander Loones, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Petr Mach, Anthea McIntyre, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Matthijs van Miltenburg, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Margot Parker, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Tomasz Piotr Poręba, Jiří Pospíšil, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Evelyn Regner, Julia Reid, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Petri Sarvamaa, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Jill Seymour, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Monika Smolková, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Bodil Valero, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Auke Zijlstra, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilaga 2 - Diabetes (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 0008/2016 om diabetes1 (punkt 9 i protokollet av den 9.5.2016), ingiven av Nicola Caputo, Therese Comodini Cachia, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen, Glenis Willmott, Marc Tarabella, Simona Bonafè, Daciana Octavia Sârbu, Bogdan Brunon Wenta, Nicola Danti, Tomáš Zdechovský, Marisa Matias, Marlene Mizzi, Elena Gentile, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Tibor Szanyi, Renato Soru, Luigi Morgano, Theodoros Zagorakis, Damiano Zoffoli, Ricardo Serrão Santos, Renata Briano, Carlos Zorrinho, Isabella De Monte, Silvia Costa et Brando Benifei, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 405 ledamöter:

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Diabetes mellitus är en allvarlig kronisk och fortskridande sjukdom som berör 32 miljoner människor inom EU, och antalet förväntas öka till 37 miljoner fram till 2040. År 2015 inträffade det över 266 000 dödsfall på grund av diabetes.

2.   Om sjukdomen diagnostiseras sent och sköts dåligt kan diabetes leda till funktionsnedsättande, livshotande komplikationer, däribland hjärt- och kärlsjukdomar och stroke, njursvikt, amputeringar och blindhet.

3.   År 2013 användes cirka 114 miljarder euro i EU för att behandla diabetes, trots de ansträngningar som gjorts sedan Europaparlamentets skriftliga förklaring 0001/2006.

4.   Hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet kan i hög grad bidra till att förebygga eller skjuta upp utvecklingen av typ 2-diabetes.

5.   En hälsosam livsstil kan inte förhindra typ 1-diabetes, men är till stor nytta när det gäller att hålla sjukdomen under kontroll.

6.   Kommissionen och rådet uppmanas att prioritera diabetes både som ett stort hälsoproblem och som ett stort socialt och ekonomiskt problem i Europa, att utveckla en EU-strategi för att förebygga, diagnostisera och kontrollera diabetes, att uppmuntra medlemsländerna att fastställa nationella diabetesplaner, att utveckla en strategi för att uppmuntra konsumtion och produktion av hälsosamma livsmedel, och att effektivt samordna och genomföra alla åtgärder som hittills har utvecklats.

7.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet och kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Pál Csáky, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, José Inácio Faria, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Adam Gierek, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Anna Hedh, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Bernd Kölmel, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Cécile Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Morten Løkkegaard, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stefano Maullu, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Dan Nica, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reid, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Udo Voigt, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Janusz Zemke, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Milan Zver.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy