Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 май 2016 г. - Страсбург

2. Статут на пазарна икономика на Китай (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Статут на пазарна икономика на Китай (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini и Jo Leinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (Председателят припомни разпоредбите, приложими към процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“)) и Nicola Danti.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 12.5.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност