Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

2. Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini και Jo Leinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη διαδικασία "catch the eye") και Nicola Danti.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου