Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg

2. De markteconomiestatus van China (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De markteconomiestatus van China (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (de Voorzitter herinnert aan de bepalingen die gelden voor de "catch the eye"-procedure) en Nicola Danti.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Jeanine Hennis-Plasschaert.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 12.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid