Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των νέων (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των νέων (2016/2702(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Werner Kuhn, Thomas Händel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andi Cristea, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marju Lauristin, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Marisa Matias, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Γεώργιος Κύρτσος, Pervenche Berès και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor και Javi López.

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert και Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου