Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ENVI: Rikke Karlsson αντί Syed Kamall

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Evžen Tošenovský αντί Roberts Zīle

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Roberts Zīle αντί Evžen Tošenovský.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου