Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0194(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.7
CRE 10/05/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

6.7. Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0212)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0212)

Παρεμβάσεις

James Carver, πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου