Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0206)


6.2. Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0207)


6.3. ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0224(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0208)

Parlament andis nõusoleku lepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimiseks.


6.4. ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0209)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.5. Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta [2015/0265(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0210)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.6. Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport uute territoriaalse arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng [2015/2224(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0211)


6.7. Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0212)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0212)

Sõnavõtud

James Carver, enne hääletust.


6.8. Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika kohta ELi mägipiirkondades [2015/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0213)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika