Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0206)


6.2. Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0207)


6.3. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Liberia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet [2015/0224(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0208)

Parlamentet godkände ingåendet av partnerskapsavtalet och dess genomförandeprotokoll.


6.4. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0209)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.5. Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan [2015/0265(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0210)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.6. Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling [2015/2224(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0212)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0212)

Inlägg:

James Carver, före omröstningen.


6.8. Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner [2015/2279(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0213)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy