Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 май 2016 г. - Страсбург

14. Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Paavo Väyrynen, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira и Marlene Mizzi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Lynn Boylan.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложенията за резолюции, които ще бъдат внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени допълнително.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 12.5.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност