Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 maj 2016 - Strasbourg

14. Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira och Marlene Mizzi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Lynn Boylan.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 12.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy