Показалец 
Протокол
PDF 261kWORD 178k
Вторник, 10 май 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Статут на пазарна икономика на Китай (разискване)
 3.Икономически растеж и младежка заетост (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Промяна на дневния ред
 6.Време за гласуване
  6.1.Защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕС и Корея *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции ***I (гласуване)
  6.8.Политика на сближаване в планинските райони на ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Текущи преговори относно първия преглед на програмата за икономически реформи за Гърция (разискване)
 11.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.ЕС и Меркосур: пътят, по който трябва да се върви напред в рамките на търговските преговори по споразумението за асоцииране (разискване)
 14.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (разискване)
 15.Помощ от страна на ЕС за Ливан и Йордания с оглед на последиците от сирийската криза (разискване)
 16.Състав на комисиите
 17.Положението във Венецуела (разискване)
 18.Разселване и разрушения по Западния бряг, включително на проекти, финансирани от ЕС (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Статут на пазарна икономика на Китай (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Статут на пазарна икономика на Китай (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini и Jo Leinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (Председателят припомни разпоредбите, приложими към процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“)) и Nicola Danti.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 12.5.2016 г.


3. Икономически растеж и младежка заетост (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Икономически растеж и младежка заетост (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Kuhn, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andi Cristea, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marju Lauristin, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Marisa Matias, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor и Javi López.

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert и Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 11.45 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия ENVI: Rikke Karlsson на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки с Китайската народна република: Evžen Tošenovský на мястото на Roberts Zīle

Делегация за връзки с Япония: Roberts Zīle на мястото на Evžen Tošenovský.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


5. Промяна на дневния ред

В съответствие с член 152, параграф 2 от Правилника за дейността и в съгласие с политическите групи председателят предложи следната промяна в дневния ред:

- Разискването на тема Последващи действия след резолюцията относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (точка 74 от дневния ред) се отлага за първата месечна сесия през юни.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

С това дневният ред е променен.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0206)


6.2. Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0207)


6.3. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане [2015/0224(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0208)

Парламентът дава съгласието си за сключване споразумението и на протокола за неговото прилагане.


6.4. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0209)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.5. Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕС и Корея *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна [2015/0265(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0210)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.6. Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно новите инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие [2015/2224(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0211)


6.7. Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0212)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0212)

Изказвания

James Carver, преди гласуването.


6.8. Политика на сближаване в планинските райони на ЕС (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС [2015/2279(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Илияна Йотова (A8-0074/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0213)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan и James Carver

Препоръка Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Доклад Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil и Bill Etheridge

Доклад Илияна Йотова - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei и Mairead McGuinness.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.35 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Текущи преговори относно първия преглед на програмата за икономически реформи за Гърция (разискване)

Изявление на Комисията: Текущи преговори относно първия преглед на програмата за икономически реформи за Гърция (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner и Kostas Chrysogonos.

Изказа се Pierre Moscovici.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Разискването приключи.


11. Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Андрей Ковачев, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се: Christos Stylianides и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.


12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2015)0241(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 9.5.2016 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.


13. ЕС и Меркосур: пътят, по който трябва да се върви напред в рамките на търговските преговори по споразумението за асоцииране (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000046/2016) зададен от Bernd Lange и Pablo Zalba Bidegain, от името на комисията INTA към Комисията: ЕС-МЕРКОСУР: Следващите стъпки в търговските преговори по споразумението за асоцииране (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange разви въпроса.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, и Dita Charanzová, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, José Bové, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly и Pablo Zalba Bidegain.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo и Luke Ming Flanagan.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


14. Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Paavo Väyrynen, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira и Marlene Mizzi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Lynn Boylan.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Предложенията за резолюции, които ще бъдат внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени допълнително.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 12.5.2016 г.


15. Помощ от страна на ЕС за Ливан и Йордания с оглед на последиците от сирийската криза (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Помощ от страна на ЕС за Ливан и Йордания с оглед на последиците от сирийската криза (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz и Gilles Pargneaux, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.


16. Състав на комисиите

Председателят получи от групата ENF следното искане за назначаване:

Aнкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор: Marcus Pretzell на мястото на Georg Mayer

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


17. Положението във Венецуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon и Cláudia Monteiro de Aguiar

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias и Igor Šoltes.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: първа месечна сесия през юни.


18. Разселване и разрушения по Западния бряг, включително на проекти, финансирани от ЕС (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Разселване и разрушения по Западния бряг, включително на проекти, финансирани от ЕС (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall и Klaus Buchner.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 581.444/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.05 ч.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Извинени:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност