Seznam 
Zápis
PDF 240kWORD 173k
Úterý, 10. května 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (rozprava)
 3.Hospodářský růst a zaměstnanost mladých lidí (rozprava)
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Změna pořadu jednání
 6.Hlasování
  6.1.Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.6.Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.7.Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ***I (hlasování)
  6.8.Politika soudržnosti v horských regionech EU (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Probíhající jednání o prvním přezkumu ozdravného ekonomického programu pro Řecko (rozprava)
 11.Příprava Světového humanitárního summitu (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.EU-Mercosur: Další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (rozprava)
 14.Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 15.Pomoc EU Libanonu a Jordánsku při zvládání dopadů syrské krize (rozprava)
 16.Členství ve výborech
 17.Situace ve Venezuele (rozprava)
 18.Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini a Jo Leinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (předsedající připomněl ustanovení platná pro vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky) a Nicola Danti.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 12.5.2016.


3. Hospodářský růst a zaměstnanost mladých lidí (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hospodářský růst a zaměstnanost mladých lidí (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Kuhn, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andi Cristea, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marju Lauristin, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Marisa Matias, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor a Javi López.

Vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert a Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:45 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

4. Členství ve výborech a delegacích

Předsedající obdržela od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor ENVI: Rikke Karlsson, kterou je nahrazen Syed Kamall

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Evžen Tošenovský, kterým je nahrazen Roberts Zīle

Delegace pro vztahy s Japonskem: Roberts Zīle, kterým je nahrazen Evžen Tošenovský.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


5. Změna pořadu jednání

Předsedající se souhlasem politických skupin navrhla v souladu s čl. 152 odst. 2 jednacího řádu změnit středeční pořad jednání takto:

- rozprava o opatřeních v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení CIA (bod 74 OJ) byla odložena na první červnové dílčí zasedání.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Pořad jednání byl tímto změněn.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0206)


6.2. Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0207)


6.3. Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě [2015/0224(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0208)

Parlament schválil uzavření dohody a prováděcího protokolu k této dohodě.


6.4. Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0209)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.5. Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé [2015/0265(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0210)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.6. Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o nových nástrojích pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020: Integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj [2015/2224(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0212)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0212)

Vystoupení

James Carver před hlasováním.


6.8. Politika soudržnosti v horských regionech EU (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti v horských regionech EU [2015/2279(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0213)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan a James Carver

doporučení Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

zpráva Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil a Bill Etheridge

zpráva Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Mairead McGuinness.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:35, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Probíhající jednání o prvním přezkumu ozdravného ekonomického programu pro Řecko (rozprava)

Prohlášení Komise: Probíhající jednání o prvním přezkumu ozdravného ekonomického programu pro Řecko (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Pierre Moscovici.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Rozprava skončila.


11. Příprava Světového humanitárního summitu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava Světového humanitárního summitu (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno za skupinu ENF, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupili: Christos Stylianides a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.


12. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Oprava P8_TA-PROV(2015)0241(COR01) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 9.5.2016).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


13. EU-Mercosur: Další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000046/2016), kterou pokládají Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain za výbor INTA Komisi: EU-MERCOSUR: další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR a Dita Charanzová za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, José Bové za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly a Pablo Zalba Bidegain.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo a Luke Ming Flanagan.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


14. Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Paavo Väyrynen za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira a Marlene Mizzi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Lynn Boylan.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 12.5.2016.


15. Pomoc EU Libanonu a Jordánsku při zvládání dopadů syrské krize (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pomoc EU Libanonu a Jordánsku při zvládání dopadů syrské krize (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz a Gilles Pargneaux, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl a Eleftherios Synadinos.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Rozprava skončila.


16. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ENF následující žádost o jmenování:

vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu: Marcus Pretzell, kterým je nahrazen Georg Mayer

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


17. Situace ve Venezuele (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon a Cláudia Monteiro de Aguiar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias a Igor Šoltes.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první červnové dílčí zasedání.


18. Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall a Klaus Buchner.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 581.444/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí