Indeks 
Protokol
PDF 242kWORD 155k
Tirsdag den 10. maj 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kinas status som markedsøkonomi (forhandling)
 3.Økonomisk vækst og ungdomsbeskæftigelse (forhandling)
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Ændring af dagsordenen
 6.Afstemningstid
  
6.1.Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Samarbejdsaftale med Korea om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.7.Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer ***I (afstemning)
  
6.8.Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Igangværende forhandlinger om den første gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 11.Forberedelse af det humanitære verdenstopmøde (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.EU-MERCOSUR: Den videre vej frem i handelsforhandlingerne i tilknytning til associeringsaftalen (forhandling)
 14.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)
 15.EU-bistand til Libanon og Jordan til at håndtere følgerne af krisen i Syrien (forhandling)
 16.Udvalgenes sammensætning
 17.Situationen i Venezuela (forhandling)
 18.Fordrivelser og ødelæggelser på Vestbredden, også af EU-finansierede projekter (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Kinas status som markedsøkonomi (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini og Jo Leinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (formanden mindede om reglerne for catch-the-eye-proceduren) og Nicola Danti.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Jeanine Hennis-Plasschaert.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 12.5.2016.


3. Økonomisk vækst og ungdomsbeskæftigelse (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Økonomisk vækst og ungdomsbeskæftigelse (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Kuhn, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andi Cristea, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marju Lauristin, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Marisa Matias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor og Javi López.

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert og Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

ENVI: Rikke Karlsson i stedet for Syed Kamall

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Evžen Tošenovský i stedet for Roberts Zīle

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Roberts Zīle i stedet for Evžen Tošenovský.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


5. Ændring af dagsordenen

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 152, stk. 2, og efter aftale med de politiske grupper foreslog formanden, at dagsordenen for onsdag blev ændret som følger:

- Forhandlingen om "Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur" (punkt 74 på dagsordenen) udsattes til mødeperioden juni I.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Dagsordenen blev således ændret.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0206)


6.2. Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0207)


6.3. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol [2015/0224(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0208)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord et de son protocole de mise en œuvre.


6.4. Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0209)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.5. Samarbejdsaftale med Korea om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side [2015/0265(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0210)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.6. Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) [2015/2224(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelsen af visse foranstaltninger [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0212)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0212)

Indlæg

James Carver, før afstemningen.


6.8. Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitik i EU's bjergområder [2015/2279(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0213)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan og James Carver

Henstilling: Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Betænkning: Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil og Bill Etheridge

Betænkning: Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei og Mairead McGuinness.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Igangværende forhandlinger om den første gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Igangværende forhandlinger om den første gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández og Costas Mavrides.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Pierre Moscovici.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Forberedelse af det humanitære verdenstopmøde (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af det humanitære verdenstopmøde (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno for ENF-Gruppen, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere: Christos Stylianides og Jeanine Hennis-Plasschaert.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P8_TA-PROV(2015)0241(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 9.5.2016).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


13. EU-MERCOSUR: Den videre vej frem i handelsforhandlingerne i tilknytning til associeringsaftalen (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000046/2016) af Bernd Lange og Pablo Zalba Bidegain for INTA til Kommissionen: EU-MERCOSUR: Den videre vej frem i forhandlingerne om en associeringsaftale (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, og Dita Charanzová for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, José Bové for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly og Pablo Zalba Bidegain.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo og Luke Ming Flanagan.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Paavo Väyrynen for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira og Marlene Mizzi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Lynn Boylan.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Indlæg af Jeanine Hennis-Plasschaert.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 12.5.2016.


15. EU-bistand til Libanon og Jordan til at håndtere følgerne af krisen i Syrien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-bistand til Libanon og Jordan til at håndtere følgerne af krisen i Syrien (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz og Gilles Pargneaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra ENF-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien: Marcus Pretzell i stedet for Georg Mayer

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


17. Situationen i Venezuela (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon og Cláudia Monteiro de Aguiar

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias og Igor Šoltes.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden juni I.


18. Fordrivelser og ødelæggelser på Vestbredden, også af EU-finansierede projekter (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fordrivelser og ødelæggelser på Vestbredden, også af EU-finansierede projekter (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall og Klaus Buchner.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 581.444/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Fritaget:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik