Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 232kWORD 154k
Teisipäev, 10. mai 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hiina turumajanduslik staatus (arutelu)
 3.Majanduskasv ja noorte tööhõive (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Päevakorra muutmine
 6.Hääletused
  6.1.Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika ***I (hääletus)
  6.8.Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (arutelu)
 11.Ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (arutelu)
 14.Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis (arutelu)
 15.ELi abi Liibanonile ja Jordaaniale Süüria kriisi mõju leevendamiseks (arutelu)
 16.Parlamendikomisjonide koosseis
 17.Olukord Venezuelas (arutelu)
 18.Ümberasustamine ja lammutamised Läänekaldal, sealhulgas ELi rahastatavad projektid (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Hiina turumajanduslik staatus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hiina turumajanduslik staatus (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini ja Jo Leinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (juhataja tuletas meelde eelneva registreerimiseta sõnavõtte puudutavaid sätteid) ja Nicola Danti.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.6.


3. Majanduskasv ja noorte tööhõive (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Majanduskasv ja noorte tööhõive (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Kuhn, Thomas Händel fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andi Cristea, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marju Lauristin, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Marisa Matias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor ja Javi López.

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert ja Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Juhataja on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ENVI-komisjon: Syed Kamalli asemel Rikke Karlsson

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Roberts Zīle asemel Evžen Tošenovský

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Evžen Tošenovský asemel Roberts Zīle.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


5. Päevakorra muutmine

Juhataja tegi kooskõlas kodukorra artikli 152 lõikega 2 ning kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku muuta kolmapäevase istungi päevakorda järgmiselt:

- lükata arutelu järelmeetmete kohta seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (päevakorrapunkt 74) juuni I osaistungjärgule.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Päevakorda muudeti vastavalt.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0206)


6.2. Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0207)


6.3. ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2015/0224(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0208)

Parlament andis nõusoleku lepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimiseks.


6.4. ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0209)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.5. Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta [2015/0265(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0210)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.6. Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport uute territoriaalse arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng [2015/2224(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0211)


6.7. Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0212)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0212)

Sõnavõtud

James Carver, enne hääletust.


6.8. Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika kohta ELi mägipiirkondades [2015/2279(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0213)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:
Soovitus: Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan ja James Carver

Soovitus: Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Raport: Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil ja Bill Etheridge

Raport: Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Mairead McGuinness.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.35 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (arutelu)

Komisjoni avaldus: Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steven Woolfe fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández ja Costas Mavrides.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Arutelu lõpetati.


11. Ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise ettevalmistamine (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor ja Cécile Kashetu Kyenge.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.


12. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA-PROV(2015)0241(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (9.5.2016 protokollipunkt 8).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


13. EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000046/2016), mille esitas(id) komisjonile Bernd Lange ja Pablo Zalba Bidegain INTA komisjoni nimel: EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange esitas küsimuse.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly ja Pablo Zalba Bidegain.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo ja Luke Ming Flanagan.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


14. Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira ja Marlene Mizzi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Lynn Boylan.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võttis Jeanine Hennis-Plasschaert.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.7.


15. ELi abi Liibanonile ja Jordaaniale Süüria kriisi mõju leevendamiseks (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi abi Liibanonile ja Jordaaniale Süüria kriisi mõju leevendamiseks (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz ja Gilles Pargneaux, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Arutelu lõpetati.


16. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ENF taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon: Georg Mayeri asemel Marcus Pretzell

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


17. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon ja Cláudia Monteiro de Aguiar

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias ja Igor Šoltes.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: juuni I osaistungjärk.


18. Ümberasustamine ja lammutamised Läänekaldal, sealhulgas ELi rahastatavad projektid (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Ümberasustamine ja lammutamised Läänekaldal, sealhulgas ELi rahastatavad projektid (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall ja Klaus Buchner.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 581.444/OJME).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika