Rodyklė 
Protokolas
PDF 241kWORD 176k
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Kinijos rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)
 3.Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (diskusijos)
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Darbotvarkės pakeitimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.Ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.Bendradarbiavimo susitarimas su Korėja dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika ***I (balsavimas)
  6.8.Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (diskusijos)
 11.Pasirengimas Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 13.ES ir MERCOSUR: tolesni veiksmai asociacijos susitarimo derybose dėl prekybos (diskusijos)
 14.Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (diskusijos)
 15.ES pagalba Libanui ir Jordanijai susiduriant su Sirijos krizės padariniais (diskusijos)
 16.Komitetų sudėtis
 17.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 18.Vakarų Krante vykstantis žmonių perkėlimas ir griovimas, įskaitant ES finansuojamų projektų griovimą (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Kinijos rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kinijos rinkos ekonomikos statusas (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini ir Jo Leinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (Pirmininkas priminė procedūrai „prašau žodžio“ taikomas taisykles) ir Nicola Danti.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.6 punktas.


3. Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Werner Kuhn), Thomas Händel GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andi Cristea), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marju Lauristin), Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Marisa Matias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor ir Javi López.

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert ir Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkė gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Rikke Karlsson vietoj Syed Kamall

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Evžen Tošenovský vietoj Roberts Zīle

Delegacija ryšiams su Japonija: Roberts Zīle vietoj Evžen Tošenovský.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


5. Darbotvarkės pakeitimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 2 dalį ir frakcijoms pritarus pirmininkė pasiūlė trečiadienio darbotvarkė pakeisti taip:

- Diskusijos klausimu Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (darbotvarkės 74 punktas) bus atidėtos liepos mėnesio I sesijai.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Darbotvarkė atitinkamai pakeista.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0206)


6.2. Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0207)


6.3. Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2015/0224(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0208)

Parlamentas pritarė susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymui.


6.4. Ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0209)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


6.5. Bendradarbiavimo susitarimas su Korėja dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projekto [2015/0265(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0210)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.6. Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl naujų teritorinio vystymosi priemonių 2014–2020 m. sanglaudos politikoje: integruotos teritorinės investicijos (ITI) ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) [2015/2224(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0211)


6.7. Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0212)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0212)

Kalbėjo:

James Carver, prieš balsavimą.


6.8. Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ES kalnuotuose regionuose [2015/2279(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0213)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan ir James Carver

Rekomendacija Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil ir Bill Etheridge

Pranešimas: Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ir Mairead McGuinness.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Ernest Urtasun (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


11. Pasirengimas Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno ENF frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor ir Cécile Kashetu Kyenge.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Diskusijos baigtos.


12. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2015)0241(COR01) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 05 09 protokolo 8 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


13. ES ir MERCOSUR: tolesni veiksmai asociacijos susitarimo derybose dėl prekybos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000046/2016) kurį pateikė Bernd Lange ir Pablo Zalba Bidegain INTA komiteto vardu Komisijai: ES ir MERCOSUR: tolesni veiksmai asociacijos susitarimo derybose dėl prekybos (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, José Bové Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly ir Pablo Zalba Bidegain.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


14. Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Paavo Väyrynen ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Doru-Claudian Frunzulică), Jo Leinen, Pedro Silva Pereira ir Marlene Mizzi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Lynn Boylan.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Jeanine Hennis-Plasschaert.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.7 punktas.


15. ES pagalba Libanui ir Jordanijai susiduriant su Sirijos krizės padariniais (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES pagalba Libanui ir Jordanijai susiduriant su Sirijos krizės padariniais (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt), James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz ir Gilles Pargneaux (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


16. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šį ENF frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas: Marcus Pretzell vietoj Georg Mayer

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Padėtis Venesueloje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon ir Cláudia Monteiro de Aguiar

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias ir Igor Šoltes.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: liepos mėn. I sesija.


18. Vakarų Krante vykstantis žmonių perkėlimas ir griovimas, įskaitant ES finansuojamų projektų griovimą (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Vakarų Krante vykstantis žmonių perkėlimas ir griovimas, įskaitant ES finansuojamų projektų griovimą (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall ir Klaus Buchner.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 581.444/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika