Indekss 
Protokols
PDF 239kWORD 174k
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (debates)
 3.Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (debates)
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Izmaiņas darba kārtībā
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.2.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.3.ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.4.ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.5.Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.6.Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  6.7.Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ***I (balsošana)
  6.8.Kohēzijas politika ES kalnu reģionos (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Notiekošās sarunas par Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu (debates)
 11.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.ES un Mercosur: turpmākie pasākumi tirdzniecības sarunās par asociācijas nolīgumu (debates)
 14.Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (debates)
 15.ES palīdzība Libānai un Jordānijai Sīrijas krīzes radīto seku novēršanai (debates)
 16.Komiteju sastāvs
 17.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 18.Rietumkrastā notiekošā pārvietošana un demolēšana, kurā cietuši arī ES finansēti projekti (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (2016/2667(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini un Jo Leinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (sēdes vadītājs atgādināja brīvā mikrofona procedūrai piemērojamos noteikumus) un Nicola Danti.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.6. punkts.


3. Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (2016/2702(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Kuhn, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andi Cristea, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marju Lauristin, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Marisa Matias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor un Javi López.

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert un Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ENVI komiteja: Rikke Karlsson — Syed Kamall vietā;

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Evžen Tošenovský — Roberta Zīles vietā;

Delegācija attiecībām ar Japānu: Roberts Zīle — Evžen Tošenovský vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


5. Izmaiņas darba kārtībā

Saskaņā ar Reglamenta 152. panta 2. punktu un pēc saskaņošanas ar politiskajām grupām sēdes vadītāja ierosināja šādi grozīt trešdienas darba kārtību:

- Debates par tematu "Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu" (darba kārtības 74. punkts) tiks pārceltas uz jūnija I sesiju.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodificēta redakcija) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0257/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0206).


6.2. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodificēta redakcija) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0256/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0207).


6.3. ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku un tā īstenošanas protokolu [2015/0224(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0208).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma un tā īstenošanas protokola noslēgšanai.


6.4. ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0147/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0209).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.5. Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses [2015/0265(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0210).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.6. Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par jauniem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība [2015/2224(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0032/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0211).


6.7. Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0227/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0212).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0212).

Uzstāšanās

James Carver uzstājās pirms balsošanas.


6.8. Kohēzijas politika ES kalnu reģionos (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos [2015/2279(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iliana Iotova (A8-0074/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0213).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jarosław Wałęsa ieteikums - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan un James Carver

Gabriel Mato ieteikums - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Ruža Tomašić ziņojums - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil un Bill Etheridge

Iliana Iotova ziņojums - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei un Mairead McGuinness


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Notiekošās sarunas par Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu (debates)

Komisijas paziņojums: Notiekošās sarunas par Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu (2016/2697(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Pierre Moscovici.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


11. Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam (2016/2585(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Gianluca Buonanno ENF grupas vārdā, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor un Cécile Kashetu Kyenge.

Uzstājās Christos Stylianides un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debates tika slēgtas.


12. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P8_TA-PROV(2015)0241(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (9.5.2016. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


13. ES un Mercosur: turpmākie pasākumi tirdzniecības sarunās par asociācijas nolīgumu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000046/2016) un kuru uzdeva Bernd Lange un Pablo Zalba Bidegain INTA komitejas vārdā Komisijai: ES un Mercosur - turpmākais ceļš asociācijas nolīguma tirdzniecības sarunās (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, José Bové Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly un Pablo Zalba Bidegain.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo un Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


14. Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2016/2696(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira un Marlene Mizzi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Lynn Boylan.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.7. punkts.


15. ES palīdzība Libānai un Jordānijai Sīrijas krīzes radīto seku novēršanai (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES palīdzība Libānai un Jordānijai Sīrijas krīzes radīto seku novēršanai (2016/2698(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz un Gilles Pargneaux, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


16. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ENF grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē: Marcus Pretzell – Georg Mayer vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


17. Stāvoklis Venecuēlā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2016/2699(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon un Cláudia Monteiro de Aguiar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias un Igor Šoltes.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: jūnija I sesija.


18. Rietumkrastā notiekošā pārvietošana un demolēšana, kurā cietuši arī ES finansēti projekti (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Rietumkrastā notiekošā pārvietošana un demolēšana, kurā cietuši arī ES finansēti projekti (2016/2712(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall un Klaus Buchner.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 581.444/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika