Index 
Notulen
PDF 241kWORD 155k
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.De markteconomiestatus van China (debat)
 3.Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (debat)
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Wijziging van de agenda
 6.Stemmingen
  6.1.Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I (stemming)
  6.8.Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Lopende onderhandelingen over de eerste herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 11.Voorbereiding van de wereldtop over humanitaire hulp (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.EU-MERCOSUR: de volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (debat)
 14.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (debat)
 15.EU-bijstand aan Libanon en Jordanië om de gevolgen van de Syrische crisis op te vangen (debat)
 16.Samenstelling commissies
 17.Situatie in Venezuela (debat)
 18.Ontruiming en sloop op de Westelijke Jordaanoever, onder meer van door de EU gefinancierde projecten (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. De markteconomiestatus van China (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De markteconomiestatus van China (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (de Voorzitter herinnert aan de bepalingen die gelden voor de "catch the eye"-procedure) en Nicola Danti.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Jeanine Hennis-Plasschaert.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 12.5.2016.


3. Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Kuhn, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andi Cristea, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marju Lauristin, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Marisa Matias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert en Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Rikke Karlsson in de plaats van Syed Kamall

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Evžen Tošenovský in de plaats van Roberts Zīle

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Roberts Zīle in de plaats van Evžen Tošenovský.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


5. Wijziging van de agenda

Overeenkomstig artikel 152, lid 2, van het Reglement en in overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor de agenda van woensdag als volgt te wijzigen:

- Het debat over het "Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA" (punt 74 OJ) wordt uitgesteld tot de vergaderperiode van juni I.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0206)


6.2. Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0207)


6.3. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan [2015/0224(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0208)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan.


6.4. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0209)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.5. Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds [2015/0265(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0210)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.6. Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) [2015/2224(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen wat betreft de toekenning van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor het vaststellen van bepaalde maatregelen [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0212)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0212)

Het woord werd gevoerd door:

James Carver, voor de stemming.


6.8. Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (stemming)

Verslag over het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU [2015/2279(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0213)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan en James Carver

Aanbeveling Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Verslag Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil en Bill Etheridge

Verslag Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei en Mairead McGuinness.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Lopende onderhandelingen over de eerste herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)

Verklaring van de Commissie: Lopende onderhandelingen over de eerste herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández en Costas Mavrides.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


11. Voorbereiding van de wereldtop over humanitaire hulp (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de wereldtop over humanitaire hulp (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het debat wordt gesloten.


12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA-PROV(2015)0241(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 9.5.2016).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.


13. EU-MERCOSUR: de volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000046/2016) van Bernd Lange en Pablo Zalba Bidegain, namens de Commissie INTA aan de Commissie: EU-MERCOSUR: De volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly en Pablo Zalba Bidegain.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


14. Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira en Marlene Mizzi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Lynn Boylan.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 12.5.2016.


15. EU-bijstand aan Libanon en Jordanië om de gevolgen van de Syrische crisis op te vangen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-bijstand aan Libanon en Jordanië om de gevolgen van de Syrische crisis op te vangen (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz en Gilles Pargneaux, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


16. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ENF-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector: Marcus Pretzell in plaats van Georg Mayer

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


17. Situatie in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon en Cláudia Monteiro de Aguiar

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juni I.


18. Ontruiming en sloop op de Westelijke Jordaanoever, onder meer van door de EU gefinancierde projecten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Ontruiming en sloop op de Westelijke Jordaanoever, onder meer van door de EU gefinancierde projecten (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall en Klaus Buchner.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 581.444/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid