Index 
Proces-verbal
PDF 242kWORD 178k
Marţi, 10 mai 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Statutul de economie de piață al Chinei (dezbatere)
 3.Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere)
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Modificarea ordinii de zi
 6.Votare
  6.1.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe ***I (vot)
  6.8.Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (dezbatere)
 11.Pregătirea summit-ului mondial umanitar (dezbatere)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.UE-MERCOSUR: calea de urmat în negocierile comerciale din cadrul acordului de asociere (dezbatere)
 14.Acțiuni subsecvente și situația la zi a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 15.Asistența UE acordată Libanului și Iordaniei pentru a face față efectelor crizei din Siria (dezbatere)
 16.Componența comisiilor
 17.Situația din Venezuela (dezbatere)
 18.Strămutările și demolările din Cisiordania, inclusiv a unor proiecte finanțate de UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Statutul de economie de piață al Chinei (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini și Jo Leinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (Președintele a reamintit dispozițiile aplicabile în ceea ce privește procedura „catch-the-eye”) și Nicola Danti.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 12.5.2016.


3. Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Werner Kuhn, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marju Lauristin, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marisa Matias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor și Javi López.

Au intervenit: Jeanine Hennis-Plasschaert și Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 11.45 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

4. Componența comisiilor și delegațiilor

Președinta a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

ENVI: Rikke Karlsson în locul lui Syed Kamall

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: Evžen Tošenovský în locul lui Roberts Zīle

Delegația pentru relațiile cu Japonia: Roberts Zīle în locul lui Evžen Tošenovský.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


5. Modificarea ordinii de zi

În conformitate cu articolul 152 alineatul (2) din Regulamentul de procedură și în acord cu grupurile politice, Președinta a propus modificarea ordinii de zi de miercuri după cum urmează:

- Dezbaterea cu privire la „Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA” (punctul 74 de pe ordinea de zi) va fi amânată pentru perioada de sesiune iunie I.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere.

Ordinea de zi a fost modificată.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0206)


6.2. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0207)


6.3. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Liberia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia [2015/0224(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0208)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului și a protocolului la acesta pentru punerea sa în aplicare.


6.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0209)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


6.5. Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte [2015/0265(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0210)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.6. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) [2015/2224(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0211)


6.7. Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0212)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0212)

Intervenții

James Carver, înainte de votare.


6.8. Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (vot)

Raport referitor la politica de coeziune în regiunile montane ale UE [2015/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0213)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan și James Carver

Recomandare Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Raport Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil și Bill Etheridge

Raport Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei și Mairead McGuinness.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 12.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Pierre Moscovici.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Pregătirea summit-ului mondial umanitar (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea summit-ului mondial umanitar (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit: Christos Stylianides și Jeanine Hennis-Plasschaert.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA-PROV(2015)0241(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 8 al PV din 9.5.2016).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231, alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


13. UE-MERCOSUR: calea de urmat în negocierile comerciale din cadrul acordului de asociere (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000046/2016) adresată de Bernd Lange și Pablo Zalba Bidegain, în numele Comisiei INTA adresată Comisiei: UE-MERCOSUR: calea de urmat în negocierile comerciale din cadrul acordului de asociere (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea.

Au intervenit: Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, și Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly și Pablo Zalba Bidegain.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo și Luke Ming Flanagan.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Acțiuni subsecvente și situația la zi a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiuni subsecvente și situația la zi a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Paavo Väyrynen, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira și Marlene Mizzi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Lynn Boylan.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

A intervenit Jeanine Hennis-Plasschaert.

Propunerile de rezoluție ce trebuie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 12.5.2016.


15. Asistența UE acordată Libanului și Iordaniei pentru a face față efectelor crizei din Siria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Asistența UE acordată Libanului și Iordaniei pentru a face față efectelor crizei din Siria (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz și Gilles Pargneaux, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ENF următoarea cerere de numire:

Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor: Marcus Pretzell în locul lui Georg Mayer

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


17. Situația din Venezuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon și Cláudia Monteiro de Aguiar

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias și Igor Šoltes.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: sesiunea din iunie I.


18. Strămutările și demolările din Cisiordania, inclusiv a unor proiecte finanțate de UE (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Strămutările și demolările din Cisiordania, inclusiv a unor proiecte finanțate de UE (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall și Klaus Buchner.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 581.444/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.05.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Absenți motivat

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate