Zoznam 
Zápisnica
PDF 242kWORD 174k
Utorok, 10. mája 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Štatút trhového hospodárstva Číny (rozprava)
 3.Hospodársky rast a nezamestnanosť mladých (rozprava)
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Zmena programu rokovania
 6.Hlasovanie
  
6.1.Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) s Kóreou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Štatistika v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií ***I (hlasovanie)
  
6.8.Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Prebiehajúce rokovania o prvej revízii programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 11.Príprava Svetového humanitárneho samitu (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.EÚ – Mercosur: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení (rozprava)
 14.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (rozprava)
 15.Pomoc EÚ Libanonu a Jordánsku pri zvládaní dosahu sýrskej krízy (rozprava)
 16.Zloženie výborov
 17.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 18.Vysídľovanie a búranie v Predjordánsku vrátane projektov financovaných EÚ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Štatút trhového hospodárstva Číny (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Štatút trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Iuliu Winkler, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Bill Etheridge, Matteo Salvini, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Remo Sernagiotto, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Victor Boştinaru, Bas Belder, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini a Jo Leinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Iturgaiz, Edouard Martin, Pavel Telička, Arne Gericke, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias (predseda pripomenul ustanovenia vzťahujúce sa na postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye)) a Nicola Danti.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 12.5.2016.


3. Hospodársky rast a nezamestnanosť mladých (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Hospodársky rast a nezamestnanosť mladých (2016/2702(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Kuhn, Thomas Händel v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andi Cristea, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marju Lauristin, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Enrique Calvet Chambon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Marisa Matias, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Sotirios Zarianopoulos, Romana Tomc, Carlos Zorrinho, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Claude Rolin, Brando Benifei, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgios Kyrtsos, Pervenche Berès a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Milan Zver, Victor Negrescu, Csaba Sógor a Javi López.

Vystúpili: Jeanine Hennis-Plasschaert a Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

4. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúca dostala od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor ENVI: Rikke Karlsson, ktorým je nahradený Syed Kamall

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Evžen Tošenovský, ktorým je nahradený Roberts Zīle

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Roberts Zīle, ktorým je nahradený Evžen Tošenovský.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


5. Zmena programu rokovania

V súlade s článkom 152 ods. 2 rokovacieho poriadku a po dohode s politickými skupinami predsedajúca navrhla túto zmenu programu rokovania v stredu:

- Rozprava o opatreniach v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (bod 74 OJ) bola odložená na prvú júnovú schôdzu.

Parlament návrh schválil.

Program rokovania bol týmto zmenený.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) [COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0206)


6.2. Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) [COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0207)


6.3. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a jej vykonávacieho protokolu v mene Európskej únie [2015/0224(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0208)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody a jej vykonávacieho protokolu.


6.4. Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie štyroch rokov [12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0147/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0209)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


6.5. Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) s Kóreou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej [2015/0265(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0210)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.6. Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o nových nástrojoch územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020: integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou [2015/2224(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0211)


6.7. Štatistika v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia [COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0227/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0212)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0212)

Vystúpenia:

James Carver pred hlasovaním.


6.8. Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti v horských oblastiach EÚ [2015/2279(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iliana Iotova (A8-0074/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0213)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Jarosław Wałęsa - A8-0142/2016
Jean-Luc Mélenchon, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan a James Carver

Odporúčanie Gabriel Mato - A8-0147/2016
Andrejs Mamikins

Správa: Ruža Tomašić - A8-0032/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil a Bill Etheridge

Správa: Iliana Iotova - A8-0074/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Mairead McGuinness.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Prebiehajúce rokovania o prvej revízii programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prebiehajúce rokovania o prvej revízii programu ekonomických úprav pre Grécko (2016/2697(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ernest Urtasun, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Marco Zanni, Harald Vilimsky, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Udo Bullmann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Eva Joly, Florian Philippot, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès, Bernard Monot, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Paul Tang, Miltiadis Kyrkos, Jonás Fernández a Costas Mavrides.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Marielle de Sarnez, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Pirkko Ruohonen-Lerner a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.


11. Príprava Svetového humanitárneho samitu (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava Svetového humanitárneho samitu (2016/2585(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF, Davor Ivo Stier, Silvia Costa, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Elena Valenciano, Ruža Tomašić, Urmas Paet, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Andrey Kovatchev, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Ana Gomes, Notis Marias, Csaba Sógor a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystúpili: Christos Stylianides a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava sa skončila.


12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 9.5.2016) bolo oznámené korigendum (P8_TA-PROV(2015)0241(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


13. EÚ – Mercosur: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000046/2016), ktorú položili Bernd Lange a Pablo Zalba Bidegain, v mene výboru INTA pre Komisiu: EÚ - MERCOSUR: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení (2016/2596(RSP)) (B8-0366/2016)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, José Bové v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Daniel Caspary, Francisco Assis, Xabier Benito Ziluaga, Edouard Ferrand, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Francisco José Millán Mon, Ramón Jáuregui Atondo, Albert Deß, Carlos Zorrinho, Davor Ivo Stier, Michel Dantin, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Mairead McGuinness, Tokia Saïfi, Seán Kelly a Pablo Zalba Bidegain.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Marian Harkin, Miguel Viegas, Czesław Adam Siekierski, Nicola Caputo a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


14. Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (2016/2696(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Paavo Väyrynen v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Kathleen Van Brempt, Nirj Deva, Beatriz Becerra Basterrechea, Michael Gahler, Arne Lietz, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira a Marlene Mizzi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Lynn Boylan.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava je ukončená.

Hlasovanie: bod 9_7 zápisnice z 12. mája 2016.


15. Pomoc EÚ Libanonu a Jordánsku pri zvládaní dosahu sýrskej krízy (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Pomoc EÚ Libanonu a Jordánsku pri zvládaní dosahu sýrskej krízy (2016/2698(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Andrey Kovatchev, Elena Valenciano, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Younous Omarjee, Ulrike Lunacek, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, James Carver, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Mike Hookem, Georgios Epitideios, Andrej Plenković, Andrea Cozzolino, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Afzal Khan, Marek Jurek, Dubravka Šuica, Demetris Papadakis, David Martin, Arne Lietz a Gilles Pargneaux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, Ivo Vajgl a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Rozprava sa skončila.


16. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny ENF túto žiadosť o menovanie:

Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle: Marcus Pretzell, ktorým je nahradený Georg Mayer

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


17. Situácia vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia vo Venezuele (2016/2699(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Luis de Grandes Pascual, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, David McAllister, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon a Cláudia Monteiro de Aguiar

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, Notis Marias a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: prvá júnová schôdza.


18. Vysídľovanie a búranie v Predjordánsku vrátane projektov financovaných EÚ (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Vysídľovanie a búranie v Predjordánsku vrátane projektov financovaných EÚ (2016/2712(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato, Marcus Pretzell, Marita Ulvskog, Branislav Škripek, Ivo Vajgl, Patrick Le Hyaric, Pascal Durand, Gilles Pargneaux, Arne Gericke, Neoklis Sylikiotis, Keith Taylor, Afzal Khan, Sofia Sakorafa, Eugen Freund, Josu Juaristi Abaunz, Maria Arena a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Fulvio Martusciello, Julie Ward, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Ernest Maragall a Klaus Buchner.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 581.444/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Crowley, Dalli, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia