Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0091(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0164/2016

Ingivna texter :

A8-0164/2016

Debatter :

PV 11/05/2016 - 5

Omröstningar :

PV 11/05/2016 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0215

Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg

5. EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Milan Zver för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell, för ENF, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 11.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy