Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: David Campbell Bannerman om tidsfristerna i de bestämmelser som avseer frågor för skriftligt besvarande, och om de begränsningar som gäller antalet tillåtna frågor (talmannen påminde om att gällande bestämmelser har godkänts av parlamentet).

°
° ° °


7.1. Undantag för råvaruhandlare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0064/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0214)


7.2. EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande eller ändring av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2016)0215)


7.3. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande eller ändring av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2016)0216)


7.4. Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL till kommissionen: Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Resolutionsförslag B8-0562/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0217)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy