Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg

7. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: David Campbell Bannerman om tidsfristerna i de bestämmelser som avseer frågor för skriftligt besvarande, och om de begränsningar som gäller antalet tillåtna frågor (talmannen påminde om att gällande bestämmelser har godkänts av parlamentet).

°
° ° °


7.1. Undantag för råvaruhandlare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

7.2. EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (omröstning)

7.3. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (omröstning)

7.4. Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy