Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg

14. Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Elly Schlein v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell, v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri a Dubravka Šuica.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, Andrej Plenković a Malin Björk.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia