Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 май 2016 г. - Страсбург

15. Възстановяване на пълноценното функциониране на Шенгенската система (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Възстановяване на пълноценното функциониране на Шенгенската система (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Milan Zver, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Емил Радев, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, относно думите на предходния оратор, Notis Marias, за да внесе уточнения във връзка с изказването си, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins и Eva Kaili.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Илхан Кючюк и Nicola Caputo.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност