Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

15. Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (2016/2700(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νότης Μαριάς, Jérôme Lavrilleux, σχετικά με την παρέμβαση του προηγούμενου ομιλητή, Νότης Μαριάς για να παράσχει διευκρινίσεις επί της παρεμβάσεώς του, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins και Εύα Καϊλή.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου