Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 май 2016 г. - Страсбург

16. Напредъкът на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Напредъкът на Турция в изпълнението на изискванията на пътната карта за либерализиране на визовия режим (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Renate Sommer, и Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП.

Изказа се Jeanine Hennis-Plasschaert.

Изказаха се: Jeroen Lenaers и Kati Piri.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Илияна Йотова, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Ангел Джамбазки, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux и Lefteris Christoforou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност