Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0010(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0157/2016

Внесени текстове :

A8-0157/2016

Разисквания :

PV 11/05/2016 - 17

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0221

Протокол
Сряда, 11 май 2016 г. - Страсбург

17. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati представи доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Emmanuel Maurel, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes и Neena Gill.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Zbigniew Kuźmiuk и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić и Marco Zanni.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Dariusz Rosati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 12.5.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност