Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0010(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0157/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0157/2016

Συζήτηση :

PV 11/05/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0221

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

17. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes και Neena Gill.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zbigniew Kuźmiuk και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić και Marco Zanni.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Dariusz Rosati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου