Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000047/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000047/2016 (B8-0369/2016)

Συζήτηση :

PV 11/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2016 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

18. Καταπολέμηση των ανισοτήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2016) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου