Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 11. mai 2016 - Strasbourg

22. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile edastatud delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (C(2016)02398 - 2016/2679(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. aprillist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (C(2016)02658 - 2016/2715(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. maist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse elemente, mida ettevõtte reorganiseerimise kava peab vähemalt hõlmama, ja ettevõtte reorganiseerimise kava rakendamise aruannete miinimumsisu (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 10. maist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IX lisa oliiviõli vabatahtlike märgete osas (C(2016)02693 - 2016/2716(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. maist 2016

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille vastuväidete esitamise tähtaega on vastutava komisjoni taotlusel pikendatud:

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Valgevenega C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. aprillist 2016

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: BUDG

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille vastuväidete esitamise tähtaega on vastutava komisjoni taotlusel muudetud 1 kuult 3 kuule:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks finantsseisundi taastamise kavade, kriisilahenduse kavade ja konsolideerimisgrupi kriisilahenduse kavade sisu, miinimumkriteeriumid, mille alusel peab pädev asutus finantsseisundi taastamise kavu ja konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavu hindama, konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused, sõltumatute hindajate suhtes kohaldatavad nõuded, allahindamise ja konverteerimise õiguse lepingukohane tunnustamine, teavitamisnõuete ja peatamisteate menetlused ja sisu ning kriisilahenduse kolleegiumide tegevus – (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: vastutava komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. märtsist 2016.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika