Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. května 2016 - Štrasburk

23. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - lhůta: 5. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - lhůta: 4. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - lhůta: 4. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - lhůta: 3. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - lhůta: 3. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - lhůta: 5. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - lhůta: 27. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro AMTT, dikvat, dodin, glufosinát a tritosulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - lhůta: 6. června 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - lhůta: 11. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - lhůta: 4. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - lhůta: 30. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin týkajícího se vývoje a zdraví dětí (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - lhůta: 30. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin týkající se vývoje a zdraví dětí (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - lhůta: 30. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - lhůta: 11. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009, (ES) č. 643/2009, (EU) č. 1015/2010, (EU) č. 1016/2010, (EU) č. 327/2011, (EU) č. 206/2012, (EU) č. 547/2012, (EU) č. 932/2012, (EU) č. 617/2013, (EU) č. 666/2013, (EU) č. 813/2013, (EU) č. 814/2013, (EU) č. 66/2014, (EU) č. 548/2014, (EU) č. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 a (EU) 2016 [o ohřívačích vzduchu / chladicích zařízeních a chladičích], pokud jde o používání tolerancí v postupech ověřování (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - lhůta: 5. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se na rok 2016 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - lhůta: 11. srpna 2016)
předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí