Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

23. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας ο οποίος διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - προθεσμία: 3 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του δέρματος (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - προθεσμία: 3 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - προθεσμία: 27 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες AMTT, diquat, dodine, glufosinate και tritosulfuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - προθεσμία: 6 Ιουνίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σχετικά με τις διατάξεις για τον έλεγχο μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) και τη διαδικασία για τη δοκιμή της αντοχής των διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - προθεσμία: 11 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, διαφορετικών από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - προθεσμία: 11 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, (ΕΚ) αριθ. 107/2009, (ΕΚ) αριθ. 278/2009, (ΕΚ) αριθ. 640/2009, (ΕΚ) αριθ. 641/2009, (ΕΚ) αριθ. 642/2009, (ΕΚ) αριθ. 643/2009, (ΕΕ) αριθ. 1015/2010, (ΕΕ) αριθ. 1016/2010, (ΕΕ) αριθ. 327/2011, (ΕΕ) αριθ. 206/2012, (ΕΕ) αριθ. 547/2012, (ΕΕ) αριθ. 932/2012, (ΕΕ) αριθ. 617/2013, (ΕΕ) αριθ. 666/2013, (ΕΕ) αριθ. 813/2013, (ΕΕ) αριθ. 814/2013, (ΕΕ) αριθ. 66/2014, (ΕΕ) αριθ. 548/2014, (ΕΕ) αριθ. 1253/2014, (ΕΕ) 2015/1095, (ΕΕ) 2015/1185, (ΕΕ) 2015/1188, (ΕΕ) 2015/1189 και (ΕΕ) 2016 [προϊόντα θέρμανσης/ψύξης αέρα και ψύκτες] όσον αφορά τη χρήση των ανοχών σε διαδικασίες επαλήθευσης (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του «καταλόγου Prodcom» 2016 για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - προθεσμία: 11 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου