Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II (συζήτηση)
 6.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II (ψηφοφορία)
  
7.3.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II (ψηφοφορία)
  
7.4.Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 14.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (συζήτηση)
 15.Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
 16.Η πρόοδος της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (συζήτηση)
 17.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * (συζήτηση)
 18.Καταπολέμηση των ανισοτήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Τομέας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (325 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (16 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (28 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (357 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (595 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου