Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 301kWORD 229k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Μεταφορές πιστώσεων
 5.Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II (συζήτηση)
 6.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II (ψηφοφορία)
  
7.3.Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II (ψηφοφορία)
  
7.4.Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 14.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (συζήτηση)
 15.Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)
 16.Η πρόοδος της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (συζήτηση)
 17.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * (συζήτηση)
 18.Καταπολέμηση των ανισοτήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Τομέας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Τάταροι της Κριμαίας (2016/2692(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, και ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0582/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto και Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας (B8-0585/2016

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας (B8-0586/2016

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας (B8-0588/2016

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, και ιδίως των Τατάρων της Κριμαίας (B8-0589/2016),

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας (B8-0590/2016

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας (B8-0592/2016).

II.   Γκάμπια (2016/2693(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Γκάμπια (B8-0591/2016

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Γκάμπια (B8-0593/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Γκάμπια (B8-0595/2016

—   Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Γκάμπια (B8-0598/2016

—   Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová και Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Γκάμπια (B8-0600/2016

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Γκάμπια (B8-0602/2016).

III.   Τζιμπουτί (2016/2694(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Τζιμπουτί (B8-0594/2016

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Τζιμπουτί (B8-0596/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Τζιμπουτί (B8-0597/2016

—   Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Τζιμπουτί (B8-0599/2016

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Τζιμπουτί (B8-0601/2016

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Τζιμπουτί (B8-0603/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Κατάθεση εγγράφων

Το ακόλουθο έγγραφο κατατέθηκε από την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 8/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0029/2016 - C8-0172/2016 - 2016/2081(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


4. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στην πρόταση τροποποίησης του οργανογράμματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντίρρηση στη μεταφορά πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών αριθ. INF 1/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντίρρηση στη μεταφορά πιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. V/AB-02/C/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντίρρηση στη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αριθ. INF 1/2016.


5. Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Ο Agustín Díaz de Mera García Consuegra παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Petr Mach, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Γεώργιος Επιτήδειος, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Inés Ayala Sender, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.5.2016.


6. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Η Cecilia Wikström παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Milan Zver και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Cecilia Wikström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.5.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο David Campbell Bannerman σε ό,τι αφορά την προθεσμία που προβλέπεται στον Κανονισμό για τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε σχέση με τον αριθμό των παραδεκτών ερωτήσεων ((ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ο ισχύων Κανονισμός έχει εγκριθεί από το Σώμα).

°
° ° °


7.1. Απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sander Loones (A8-0064/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0214)


7.2. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(Ειδική πλειοψηφία που απαιτείται με σκοπό την απόρριψη ή τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0215)


7.3. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών, και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (αναδιατύπωση) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(Ειδική πλειοψηφία που απαιτείται με σκοπό την απόρριψη ή τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0216)


7.4. Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2016) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL προς την Επιτροπή: Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής της συνοχής (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0562/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0217)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016
Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση - Cecilia Wikström - A8-0166/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016
Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge και Seán Kelly.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι κατά τη σύνοδο ολομελείας της 9ης Μαρτίου 2016, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 165 παράγραφος 3 του Κανονισμού αποφάσισε, ως άμεσο μέτρο, να αποκλείσει από το υπόλοιπο της συνόδου τον Ελευθέριο Συναδινό επειδή προέβη σε απαράδεκτα σχόλια για τους Τούρκους (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016).

Στις 9 Μαΐου 2016, ο Πρόεδρος, αφού άκουσε τον Ελευθέριο Συναδινό αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, να του επιβάλει κύρωση για τη διαγωγή που επέδειξε στη συνεδρίαση της συνόδου ολομελείας της 9ης Μαρτίου 2016.

Η κύρωση συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματος ημερήσιας αποζημίωσης διαμονής του για χρονικό διάστημα δέκα ημερών. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε σήμερα στον ενδιαφερόμενο.


12. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Η Jane Collins έχει καταθέσει αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών της στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων στο ΗΒ.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή JURI.


13. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Renato Soru δεν είναι πλεόν μέλος της Ομάδας S&D με ισχύ από την 10η Μαΐου 2016. Λαμβάνει θέση με τους μη εγγεγραμμένους.


14. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (2016/2655(RSP))

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Μιλτιάδης Κύρκος, Richard Sulík, David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri και Dubravka Šuica.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, Andrej Plenković και Malin Björk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Τάκης Χατζηγεωργίου, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Γεώργιος Επιτήδειος, Νότης Μαριάς και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού Συστήματος Σένγκεν (2016/2700(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νότης Μαριάς, Jérôme Lavrilleux, σχετικά με την παρέμβαση του προηγούμενου ομιλητή, Νότης Μαριάς για να παράσχει διευκρινίσεις επί της παρεμβάσεώς του, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins και Εύα Καϊλή.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Jeanine Hennis-Plasschaert.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Η πρόοδος της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η πρόοδος της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (2016/2719(RSP))

Οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Renate Sommer, και Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Jeanine Hennis-Plasschaert.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers και Kati Piri.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Τάκης Χατζηγεωργίου, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη, Javi López, Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux και Λευτέρης Χριστοφόρου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Κώστας Μαυρίδης, Γεώργιος Επιτήδειος, Νίκος Ανδρουλάκης, Stanislav Polčák και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes και Neena Gill.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zbigniew Kuźmiuk και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić και Marco Zanni.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Dariusz Rosati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.


18. Καταπολέμηση των ανισοτήτων για την ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2016) που κατέθεσε Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Αντιμετώπιση των ανισοτήτων προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000031/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016)·

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Pilar Ayuso,η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jiří Pospíšil, και Richard Ashworth.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini και Matteo Salvini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.


20. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή CULT: Syed Kamall αντί Rikke Karlsson

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Syed Kamall αντί Rikke Karlsson

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


21. Τομέας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Τομέας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (2016/2701(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini και Giovanni La Via.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michel Dantin και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (C(2016)02398 - 2016/2679(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Απριλίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (C(2016)02658 - 2016/2715(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα ελάχιστα στοιχεία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχείρησης και το ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 10 Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προαιρετικές αποκλειστικές ενδείξεις για το ελαιόλαδο (C(2016)02693 - 2016/2716(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4
Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά τη Λευκορωσία C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Απριλίου 2016

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: BUDG

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως του οποίου έχει τροποποιηθεί από 1 σε 3 μήνες η προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

– Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου των σχεδίων ανάκαμψης, των σχεδίων εξυγίανσης και των σχεδίων εξυγίανσης ομίλων, των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να αξιολογεί η αρμόδια αρχή όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και τα σχέδια ανάκαμψης ομίλων, των προϋποθέσεων για τη χρηματοπιστωτική στήριξη ομίλου, των απαιτήσεων για τους ανεξάρτητους εκτιμητές, της συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, των διαδικασιών και του περιεχομένου των απαιτήσεων κοινοποίησης και της ειδοποίησης αναστολής, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των σωμάτων εξυγίανσης – (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Μαρτίου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


23. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας ο οποίος διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - προθεσμία: 3 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του δέρματος (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - προθεσμία: 3 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - προθεσμία: 27 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες AMTT, diquat, dodine, glufosinate και tritosulfuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - προθεσμία: 6 Ιουνίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σχετικά με τις διατάξεις για τον έλεγχο μέσω φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών (PEMS) και τη διαδικασία για τη δοκιμή της αντοχής των διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - προθεσμία: 11 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, διαφορετικών από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση ισχυρισμού υγείας που διατυπώνεται στα τρόφιμα και αφορά την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - προθεσμία: 30 Ιουλίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - προθεσμία: 11 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, (ΕΚ) αριθ. 107/2009, (ΕΚ) αριθ. 278/2009, (ΕΚ) αριθ. 640/2009, (ΕΚ) αριθ. 641/2009, (ΕΚ) αριθ. 642/2009, (ΕΚ) αριθ. 643/2009, (ΕΕ) αριθ. 1015/2010, (ΕΕ) αριθ. 1016/2010, (ΕΕ) αριθ. 327/2011, (ΕΕ) αριθ. 206/2012, (ΕΕ) αριθ. 547/2012, (ΕΕ) αριθ. 932/2012, (ΕΕ) αριθ. 617/2013, (ΕΕ) αριθ. 666/2013, (ΕΕ) αριθ. 813/2013, (ΕΕ) αριθ. 814/2013, (ΕΕ) αριθ. 66/2014, (ΕΕ) αριθ. 548/2014, (ΕΕ) αριθ. 1253/2014, (ΕΕ) 2015/1095, (ΕΕ) 2015/1185, (ΕΕ) 2015/1188, (ΕΕ) 2015/1189 και (ΕΕ) 2016 [προϊόντα θέρμανσης/ψύξης αέρα και ψύκτες] όσον αφορά τη χρήση των ανοχών σε διαδικασίες επαλήθευσης (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του «καταλόγου Prodcom» 2016 για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - προθεσμία: 11 Αυγούστου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 581.444/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου