Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 195k
Keskiviikko 11. toukokuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (keskustelu)
 6.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (äänestys)
  7.3.Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (äänestys)
  7.4.Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 13.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 14.Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta tehty päätös (keskustelu)
 15.Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (keskustelu)
 16.Turkin edistyminen viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (keskustelu)
 17.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (keskustelu)
 18.Eriarvoisuuden torjuminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa (keskustelu)
 19.Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (keskustelu)
 20.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 21.Euroopan vesivoima-ala (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Krimin tataarit (2016/2692(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0582/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto ja Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta Krimin tataareista (B8-0585/2016)

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Krimin tataareista (B8-0586/2016)

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta Krimin tataareista (B8-0588/2016)

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta (B8-0589/2016)

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Krimin tataareista (B8-0590/2016)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Krimin tataareista (B8-0592/2016).

II.   Gambia (2016/2693(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Gambiasta (B8-0591/2016)

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Gambiasta (B8-0593/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward ja Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta Gambiasta (B8-0595/2016)

—   Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Gambiasta (B8-0598/2016)

—   Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová ja Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta Gambiasta (B8-0600/2016)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Gambian tilanteesta (B8-0602/2016).

III.   Djibouti (2016/2694(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Djiboutista (B8-0594/2016)

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta Djiboutista (B8-0596/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Djiboutista (B8-0597/2016)

—   Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Djiboutista (B8-0599/2016)

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev ja Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta Djiboutista (B8-0601/2016)

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta Djiboutista (B8-0603/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 8/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0029/2016 - C8-0172/2016 - 2016/2081(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


4. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ehdotusta henkilöstötaulukon muuttamiseksi.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean määrärahasiirtoa INF 1/2016.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa V/AB-02/C/16.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF 1/2016.


5. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Milan Zver PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Petr Mach EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 7.2.


6. Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Cecilia Wikström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

David Campbell Bannerman käytti puheenvuoron kirjallisesti vastattavien kysymysten määräajoista ja hyväksyttävien kysymysten enimmäismäärää koskevista rajoituksista (puhemies muistutti, että parlamentti on hyväksynyt voimassa olevat säännöt).

°
° ° °


7.1. Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sander Loones (A8-0064/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0214)


7.2. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen tai muuttamiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0215)


7.3. Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu teksti) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen tai muuttamiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0216)


7.4. Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000047/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Päätöslauselmaesitys B8-0562/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0217)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016
Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Suositus toiseen käsittelyyn - Cecilia Wikström - A8-0166/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016
Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge ja Seán Kelly.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies palautti mieliin, että 9. maaliskuuta 2016 pidetyssä istunnossa puhemies päätti työjärjestyksen 11 artiklan ja 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti välittömänä toimenpiteenä poistaa Eleftherios Synadinosin istuntosalista istunnon loppuajaksi hänen esitettyään Turkin kansasta huomautuksia, joita ei voida hyväksyä (istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 8).

Puhemies päätti 9. toukokuuta 2016 Eleftherios Synadinosia kuultuaan ja työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti määrätä hänelle seuraamuksen hänen käytöksensä johdosta 9. maaliskuuta 2016 pidetyssä istunnossa.

Seuraamuksena jäsen menettää oikeuden päivärahaan kymmenen päivän ajalta. Päätöksestä on tiedotettu tänään kyseiselle jäsenelle.


12. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Jane Collins on esittänyt erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön Englannissa tuomioistuinten käsiteltävinä oleviin asioihin liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


13. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Renato Soru ei ole enää S&D-ryhmän jäsen 10. toukokuuta 2016 alkaen. Hän on liittynyt sitoutumattomiin.


14. Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta tehty päätös (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri ja Dubravka Šuica.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Othmar Karas, Andrej Plenković ja Malin Björk.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias ja Lampros Fountoulis.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Schengen-järjestelmän palauttaminen täysin toimivaksi (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Milan Zver PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld ja Ana Gomes.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux edeltävän puhujan puheenvuorosta, Notis Marias täsmentääkseen edellistä puheenvuoroaan, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins ja Eva Kaili.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Turkin edistyminen viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turkin edistyminen viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Renate Sommer, ja sitoutumaton Eleftherios Synadinos.

Jeanine Hennis-Plasschaert käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers ja Kati Piri.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux ja Lefteris Christoforou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák ja Sergio Gaetano Cofferati.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati esitteli mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes ja Neena Gill.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Zbigniew Kuźmiuk ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić ja Marco Zanni.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Dariusz Rosati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.4.


18. Eriarvoisuuden torjuminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000047/2016) Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Eriarvoisuuden poistaminen osallistavan ja kestävän talouskasvun lisäämiseksi EU:ssa (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000031/2016) Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini ja Matteo Salvini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016).

Giovanni La Via esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Pilar Ayuso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, ja Richard Ashworth.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld ja Anneli Jäätteenmäki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt ja Jasenko Selimovic.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini ja Matteo Salvini ENVI-valiokunnan puolesta tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollisesta ilmoittamisesta (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.8.


20. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

CULT-valiokunta: Rikke Karlssonin tilalle Syed Kamall

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Rikke Karlssonin tilalle Syed Kamall.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


21. Euroopan vesivoima-ala (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan vesivoima-ala (2016/2701(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFDD-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini ja Giovanni La Via.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michel Dantin ja Notis Marias.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (C(2016)02398 - 2016/2679(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. huhtikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta (C(2016)02658 - 2016/2715(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. toukokuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelmaan sisällytettäviä vähimmäisosatekijöitä ja liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelman täytäntöönpanon edistymisestä laadittavien kertomusten vähimmäissisältöä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 10. toukokuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteen IX muuttamisesta oliiviöljyn vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen osalta (C(2016)02693 - 2016/2716(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. toukokuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu toimivaltaisten valiokuntien pyynnöstä:

- Komission delegoitu päätös EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta Valko-Venäjän osalta C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. huhtikuuta 2016
vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä:

– Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään elvytyssuunnitelmien, kriisinratkaisusuunnitelmien ja konsernien kriisinratkaisusuunnitelmien sisältö, vähimmäisperusteet, jotka toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava elvytyssuunnitelmien ja konsernien elvytyssuunnitelmien osalta, konsernin rahoitustuen edellytykset, riippumattomia arvioijia koskevat vaatimukset, alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksien tunnustaminen sopimuksissa, ilmoitusvaatimuksiin ja keskeyttämisilmoitukseen liittyvät menettelyt ja sisältö ja kriisinratkaisukollegioiden operatiivinen toiminta – (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. maaliskuuta 2016 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


23. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 joidenkin liitteiden muuttamisesta (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - määräaika: 5. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus sairauden riskin vähentämiseen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - määräaika: 4. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksymisen epäämisestä (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - määräaika: 4. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevan tietyn terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - määräaika: 3. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen VII muuttamisesta ihon herkistymisen osalta (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - määräaika: 3. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - määräaika: 5. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - määräaika: 27. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse AMTT:n, dikvatin, dodiinin, glufosinaatin ja tritosulfuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - määräaika: 6. kesäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta siltä osin kuin on kyse kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtävää testausta sekä korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyden testausmenettelyä koskevista säännöksistä (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - määräaika: 11. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - määräaika: 4. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - määräaika: 30. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - määräaika: 30. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - määräaika: 30. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - määräaika: 11. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetusten (EY) N:o 1275/2008, (EY) N:o 107/2009, (EY) N:o 278/2009, (EY) N:o 640/2009, (EY) N:o 641/2009, (EY) N:o 642/2009, (EY) N:o 643/2009, (EU) N:o 1015/2010, (EU) N:o 1016/2010, (EU) N:o 327/2011, (EU) N:o 206/2012, (EU) N:o 547/2012, (EU) N:o 932/2012, (EU) N:o 617/2013, (EU) N:o 666/2013, (EU) N:o 813/2013, (EU) N:o 814/2013, (EU) N:o 66/2014, (EU) N:o 548/2014, (EU) N:o 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 ja (EU) 2016 [ilmalämmitys- ja jäähdytystuotteet ja prosessijäähdytyslaitteet, asetuksen numero lisätään ennen julkaisua EUVL:ssä] muuttamisesta tarkastusmenettelyissä sallittujen poikkeamien käytön osalta (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - määräaika: 5. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2016 (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - määräaika: 11. elokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 581.444/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Estyneet:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö