Index 
Jegyzőkönyv
PDF 282kWORD 197k
2016. május 11., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (vita)
 6.A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.2.A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (szavazás)
  
7.3.A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (szavazás)
  
7.4.A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Az elnök közleménye
 12.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 13.A képviselőcsoportok tagjai
 14.A közös európai menekültügyi rendszer reformjáról elfogadott határozat (vita)
 15.A teljes mértékben működőképes schengeni rendszer visszaállítása (vita)
 16.Törökország eredményei a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése tekintetében (vita)
 17.Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (vita)
 18.Az egyenlőtlenségek kezelése az EU inkluzív és fenntartható gazdasági növekedésének ösztönzése érdekében (vita)
 19.Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése (vita)
 20.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 21.Az európai vízenergia-rendszer (vita)
 22.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 23.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A krími tatárok (2016/2692(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Krím félszigeten, különös tekintettel a krími tatárokra (B8-0582/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto és Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0585/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0586/2016);

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0588/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Krím félszigeten, különös tekintettel a krími tatárokra (B8-0589/2016),

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0590/2016);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička és Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0592/2016).

II.   Gambia (2016/2693(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0591/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0593/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward és Flavio Zanonato, az S&D képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0595/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0598/2016);

—   Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová és Claude Rolin, a PPE képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0600/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a gambiai helyzetről (B8-0602/2016).

III.   Dzsibuti (2016/2694(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0594/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0596/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0597/2016);

—   Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0599/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev és Krzysztof Hetman, a PPE képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0601/2016);

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0603/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Dokumentumok benyújtása

A Bizottság az alábbi dokumentumot nyújtotta be:

- Javaslat a DEC 8/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0029/2016 - C8-0172/2016 - 2016/2081(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


4. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 50. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Közösségek Számvevőszéke létszámtervének módosítására irányuló javaslattal szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Régiók Bizottsága INF 1/2016. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Közösségek Számvevőszéke V/AB-02/C/16. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 1/2016. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.


5. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Petr Mach, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF, Sotirios Zarianopoulos, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.11-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


6. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver és Seán Kelly.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Cecilia Wikström.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.11-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést 11.40-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: David Campbell Bannerman az eljárási szabályzatban szereplő, az írásbeli választ igénylő kérdésekre vonatkozó határidőkről és az elfogadható kérdések számával kapcsolatos korlátozásokról. (Az elnök emlékeztet arra, hogy az érvényes szabályzatot a Parlament fogadta el).

°
° ° °


7.1. Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sander Loones (A8-0064/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0214)


7.2. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0215)


7.3. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0216)


7.4. A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében a Bizottsághoz: A kohéziós politika végrehajtásának meggyorsítása (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Állásfoglalási indítvány B8-0562/2016

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0217)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016
Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák és Seán Kelly

Ajánlás második olvasatra - Cecilia Wikström - A8-0166/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Seán Kelly

A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016
Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge és Seán Kelly.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet arra, hogy a 2016. március 9-i plenáris ülés során az eljárási szabályzat 11. cikke és 165. cikkének (3) bekezdése értelmében a Parlament elnöke azonnali intézkedésként úgy határozott, hogy a török népesség tárgyában tett elfogadhatatlan megjegyzései miatt kizárja Eleftherios Synadinost az ülés fennmaradó részéről. (2016.3.9-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

2016 május 9-én, Eleftherios Synadinos meghallgatását követően az eljárási szabályzat 166. cikkével összhangban az elnök úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz vele szemben a 2016. március 9-i ülés során tanúsított magatartása miatt.

A szankció értelmében 10 napos időtartamra elveszíti a napidíjhoz való jogát. A határozatról az érintett képviselőt ma értesítették.


12. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Jane Collins képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be angliai bíróságok előtt folyamatban lévő eljárások kapcsán.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


13. A képviselőcsoportok tagjai

Renato Soru 2016. május 10-i hatállyal nem tagja az S&D képviselőcsoportnak, hanem a független képviselők között foglal helyet.


14. A közös európai menekültügyi rendszer reformjáról elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A közös európai menekültügyi rendszer reformjáról elfogadott határozat (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri és Dubravka Šuica.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Othmar Karas, Andrej Plenković és Malin Björk.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


15. A teljes mértékben működőképes schengeni rendszer visszaállítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A teljes mértékben működőképes schengeni rendszer visszaállítása (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld és Ana Gomes.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, az előző felszólaló által elmondottakról, Notis Marias, aki pontosítja felszólalását, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins és Eva Kaili.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk és Nicola Caputo.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vitát berekesztik.


16. Törökország eredményei a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése tekintetében (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Törökország eredményei a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése tekintetében (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer, és Eleftherios Synadinos, független.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Felszólal: Jeroen Lenaers és Kati Piri.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux és Lefteris Christoforou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


17. Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (vita)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes és Neena Gill.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Zbigniew Kuźmiuk és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić és Marco Zanni.

Felszólal: Pierre Moscovici és Dariusz Rosati.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


18. Az egyenlőtlenségek kezelése az EU inkluzív és fenntartható gazdasági növekedésének ösztönzése érdekében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem az inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés fellendítése érdekében az EU-ban (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


19. Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000031/2016) felteszi: Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini és Matteo Salvini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetése bizonyos élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

Giovanni La Via kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Glenis Willmott, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Pilar Ayuso, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, és Richard Ashworth.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld és Anneli Jäätteenmäki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt és Jasenko Selimovic.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini és Matteo Salvini, az ENVI bizottság nevében, a származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetéséről bizonyos élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


20. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a ECR képviselőcsoport:

CULT bizottság: Rikke Karlsson helyére Syed Kamall

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Rikke Karlsson helyére Syed Kamall

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


21. Az európai vízenergia-rendszer (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai vízenergia-rendszer (2016/2701(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Antonio Tajani, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini és Giovanni La Via.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michel Dantin és Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


22. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

A következő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat nyújtották be a Parlamentnek:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02398 - 2016/2679(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 25.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2016)02658 - 2016/2715(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 4.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a reorganizációs terv minimális elemeit és a terv végrehajtása terén elért eredményekről szóló jelentések minimális tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 10.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének az olívaolajra vonatkozó fakultatív fenntartott jelölések tekintetében történő módosításáról (C(2016)02693 - 2016/2716(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 4.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Belarusz tekintetében történő módosításáról C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 15.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap
Utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították a kifogás benyújtásának határidejét:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyreállítási tervek, szanálási tervek és csoportszintű szanálási tervek tartalmát, az illetékes hatóság által a helyreállítási tervek és csoportszintű helyreállítási tervek tekintetében értékelendő minimumkövetelményeket, a csoporton belüli pénzügyi támogatás feltételeit, a független értékelőkre vonatkozó követelményeket, a leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerését, az értesítési követelmények és a felfüggesztésre vonatkozó közlemény eljárásait és tartalmát, valamint a szanálási kollégiumok operatív működését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 23.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


23. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes mellékleteinek módosításáról (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - határidő: 5 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - határidő: 4 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - határidő: 4 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - határidő: 3 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - határidő: 3 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - határidő: 5 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - határidő: 27 július 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található AMTT, dikvat, dodin, glufozinát és tritoszulfuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - határidő: 6 június 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 582/2011/EU rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai tekintetében, a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) történő vizsgálatra és a kibocsátáscsökkentő csereberendezések tartóssági vizsgálatára szolgáló eljárásra vonatkozó rendelkezéseket illetően történő módosításáról (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - határidő: 11 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - határidő: 4 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - határidő: 30 július 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - határidő: 30 július 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - határidő: 30 július 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - határidő: 11 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1275/2008/EK, a 107/2009/EK, a 278/2009/EK, a 640/2009/EK, a 641/2009/EK, a 642/2009/EK, a 643/2009/EK, az 1015/2010/EU, az 1016/2010/EU, a 327/2011/EU, a 206/2012/EU, az 547/2012/EU, a 932/2012/EU, a 617/2013/EU, a 666/2013/EU, a 813/2013/EU, a 814/2013/EU, a 66/2014/EU, az 548/2014/EU, az 1253/2014/EU, az (EU) 2015/1095, az (EU) 2015/1185, az (EU) 2015/1188, az (EU) 2015/1189 és az (EU) 2016 [Légfűtés/-hűtés és hűtők] rendeletnek az ellenőrzési eljárásokban alkalmazott tűrések figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - határidő: 5 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelettervezete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - határidő: 11 augusztus 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 581.444/OJJE).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat