Zoznam 
Zápisnica
PDF 279kWORD 191k
Streda, 11. mája 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II (rozprava)
 6.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Výnimky pre obchodníkov s komoditami ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II (hlasovanie)
  
7.3.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II (hlasovanie)
  
7.4.Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 13.Zloženie politických skupín
 14.Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (rozprava)
 15.Obnova plného fungovania schengenského systému (rozprava)
 16.Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (rozprava)
 17.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (rozprava)
 18.Boj proti nerovnostiam v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (rozprava)
 19.Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Sektor vodnej elektrickej energie v Európe (rozprava)
 22.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Krymskí Tatári (2016/2692(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä krymských Tatárov (B8-0582/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto a Dario Tamburrano, v mene skupiny EFDD, o krymských Tatároch (B8-0585/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o krymských Tatároch (B8-0586/2016);

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D, o krymských Tatároch (B8-0588/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä krymských Tatárov (B8-0589/2016),

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o krymských Tatároch (B8-0590/2016);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička a Johannes Cornelis van Baalen, v mene skupiny ALDE, o krymských Tatároch (B8-0592/2016).

II.   Gambia (2016/2693(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Gambii (B8-0591/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o Gambii (B8-0593/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward a Flavio Zanonato, v mene skupiny S&D, o Gambii (B8-0595/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, o Gambii (B8-0598/2016);

—   Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová a Claude Rolin, v mene skupiny PPE, o Gambii (B8-0600/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o situácii v Gambii (B8-0602/2016).

III.   Džibutsko (2016/2694(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii v Džibutsku (B8-0594/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o Džibutsku (B8-0596/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o Džibutsku (B8-0597/2016);

—   Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, o Džibutsku (B8-0599/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev a Krzysztof Hetman, v mene skupiny PPE, o Džibutsku (B8-0601/2016);

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen, v mene skupiny ALDE, o Džibutsku (B8-0603/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Komisie:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 8/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0029/2016 – C8-0172/2016 – 2016/2081(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


4. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 50 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu na úpravu plánu pracovných miest Dvora audítorov nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2016 nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu Európskeho dvora audítorov na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/16 nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2016 nevznesie námietky.


5. Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Milan Zver v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Petr Mach v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell, v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 11.5.2016.


6. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström uviedla odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld a Monika Flašíková Beňová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Cecilia Wikström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 11.5.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil David Campbell Bannerman k lehotám stanoveným v rokovacom poriadku v súvislosti s otázkami na ústne zodpovedanie a obmedzeniam, ktoré sa týkajú počtu prípustných otázok (predseda pripomenul, že aktuálne platný rokovací poriadok bol schválený Parlamentom).

°
° ° °


7.1. Výnimky pre obchodníkov s komoditami ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0064/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0214)


7.2. Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie alebo zmenu pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P8_TA(2016)0215)


7.3. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby, výmen žiakov a činnosti au pair ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (prepracované znenie) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie alebo zmenu pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P8_TA(2016)0216)


7.4. Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL pre Komisiu: Zrýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Návrh uznesenia B8-0562/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0217).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania – Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A8-0164/2016
Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Odporúčanie do druhého čítania Cecilia Wikström A8-0166/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti (2016/2550(RSP)) B8-0562/2016
Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge a Seán Kelly.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul, že počas rokovania v pléne 9. marca 2016 predseda Parlamentu v súlade s článkom 11 a článkom 165 ods. 3 rokovacieho poriadku prijal okamžité opatrenie, ktorým rozhodol o vykázaní Eleftheriosa Synadinosa z rokovacej sály do skončenia schôdze pre jeho neprijateľné výroky týkajúce sa tureckého obyvateľstva (bod 8 zápisnice zo dňa 9.3.2016).

Predseda po vypočutí Eleftheriosa Synadinosa a v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku 9. mája 2016 rozhodol, že poslancovi uloží sankciu za jeho správanie na plenárnej schôdzi 9. marca 2016.

Sankcia spočíva v strate nároku na denný príspevok na obdobie desiatich dní. Rozhodnutie bolo dotknutému poslancovi oznámené v tento deň.


12. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Jane Collins predložila žiadosť o ochranu výsad a imunity v rámci trestného konania pred súdmi v Anglicku.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


13. Zloženie politických skupín

Renato Soru už nie je členom skupiny S&D s účinnosťou od 10. mája 2016 a patrí medzi nezaradených poslancov.


14. Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté k reforme spoločného európskeho azylového systému (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Elly Schlein v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell, v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri a Dubravka Šuica.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, Andrej Plenković a Malin Björk.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


15. Obnova plného fungovania schengenského systému (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Obnova plného fungovania schengenského systému (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Milan Zver v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, k vyjadreniam predchádzajúceho rečníka, Notis Marias, ktorý podal spresnenie k svojmu vystúpeniu, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins a Eva Kaili.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava sa skončila.


16. Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Renate Sommer, a Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers a Kati Piri.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák a Sergio Gaetano Cofferati.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


17. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati uviedol správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Emmanuel Maurel v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes a Neena Gill.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Kuźmiuk a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Marco Zanni.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Dariusz Rosati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 12.5.2016.


18. Boj proti nerovnostiam v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2016), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Boj proti nerovnosti v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu v EÚ (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


19. Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2016), ktorú položili Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini a Matteo Salvini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016)

Giovanni La Via rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Pilar Ayuso, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, a Richard Ashworth.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld a Anneli Jäätteenmäki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt a Jasenko Selimovic.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini a Matteo Salvini, v mene výboru ENVI, o povinnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 12.5.2016.


20. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor CULT: Syed Kamall , ktorým je nahradený Rikke Karlsson

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Syed Kamall , ktorým je nahradený Rikke Karlsson

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


21. Sektor vodnej elektrickej energie v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Sektor vodnej elektrickej energie v Európe (2016/2701(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini a Giovanni La Via.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michel Dantin a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


22. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Návrhy delegovaných aktov postúpené Parlamentu:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (C(2016)02398 – 2016/2679(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. apríla 2016

pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (C(2016)02658 – 2016/2715(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. mája 2016

pridelené gestorskému výboru: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce minimálne prvky plánu reorganizácie obchodnej činnosti a minimálny obsah správ o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní plánu (C(2016)02665 – 2016/2720(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 10. mája 2016

pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o nepovinné vyhradené výrazy pre olivový olej (C(2016)02693 – 2016/2716(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. mája 2016

pridelené gestorskému výboru: AGRI

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola na žiadosť gestorského výboru predĺžená lehota na vznesenie námietok:

– Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Európskej únie za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Bielorusko C(2016)02164 – 2016/2669(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. apríla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

pridelené gestorskému výboru: BUDG

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola lehota na vznesenie námietok na žiadosť gestorského výboru zmenená z 1 na 3 mesiace:

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa stanovuje obsah plánov ozdravenia, plánov riešenia krízových situácií a plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, minimálne kritériá, ktoré príslušný orgán posúdi, pokiaľ ide o plány ozdravenia a plány ozdravenia na úrovni skupiny, podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny, požiadavky na nezávislých odhadcov, zmluvné uznanie právomoci odpísať dlh a právomoci vykonať jeho konverziu, postupy oznamovania a obsah požiadaviek na oznamovanie, obsah oznámenia o pozastavení a prevádzkové fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií – (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. marca 2016, na žiadosť gestorského výboru.

pridelené gestorskému výboru: ECON


23. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia niektoré prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D043100/03 – 2016/2713(RPS) – lehota: 5. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (D043572/02 – 2016/2691(RPS) – lehota: 4. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D043609/02 – 2016/2690(RPS) – lehota: 4. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (D043610/02 – 2016/2687(RPS) – lehota: 3. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu (D043656/03 – 2016/2689(RPS) – lehota: 3. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 o vytvorení zoznamu povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D043783/03 – 2016/2717(RPS) – lehota: 5. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV (D043913/02 – 2016/2678(RPS) – lehota: 27. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí AMTT, dikvatu, dodínu, glufozinátu a tritosulfuronu v určitých produktoch alebo na nich (D044023/02 – 2016/2638(RPS) – lehota: 6. jún 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa skúšania prenosnými systémami merania emisií (PEMS) a postup skúšania životnosti náhradných zariadení na reguláciu znečistenia (D044529/02 – 2016/2721(RPS) – lehota: 11. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D044599/02 – 2016/2708(RPS) – lehota: 4. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D044665/01 – 2016/2685(RPS) – lehota: 30. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (D044670/02 – 2016/2688(RPS) – lehota: 30. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (D044671/01 – 2016/2686(RPS) – lehota: 30. júl 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D044711/03 – 2016/2723(RPS) – lehota: 11. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1275/2008, (ES) č. 107/2009, (ES) č. 278/2009, (ES) č. 640/2009, (ES) č. 641/2009, (ES) č. 642/2009, (ES) č. 643/2009, (EÚ) č. 1015/2010, (EÚ) č. 1016/2010, (EÚ) č. 327/2011, (EÚ) č. 206/2012, (EÚ) č. 547/2012, (EÚ) č. 932/2012, (EÚ) č. 617/2013, (EÚ) č. 666/2013, (EÚ) č. 813/2013, (EÚ) č. 814/2013, (EÚ) č. 66/2014, (EÚ) č. 548/2014, (EÚ) č. 1253/2014, (EÚ) 2015/1095, (EÚ) 2015/1185, (EÚ) 2015/1188, (EÚ) 2015/1189 a (EÚ) 2016 [Ohrievanie/chladenie vzduchu a chladiče] so zreteľom na používanie tolerancií pri overovacích postupoch (D044838/02 – 2016/2718(RPS) – lehota: 5. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa na rok 2016 stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D045086/01 – 2016/2722(RPS) – lehota: 11. august 2016)
predložené gestorskému výboru: ECON


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 581.444/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia