Kazalo 
Zapisnik
PDF 269kWORD 186k
Sreda, 11. maj 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ***II (razprava)
 6.Vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjav učencev in dela varušk au pair ***II (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Izjeme za trgovce z blagom ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ***II (glasovanje)
  7.3.Vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjav učencev in dela varušk au pair ***II (glasovanje)
  7.4.Hitrejše izvajanje kohezijske politike (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Sporočilo predsedujočega
 12.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 13.Članstvo v političnih skupinah
 14.Odločitev, sprejeta glede reforme skupnega evropskega azilnega sistema (razprava)
 15.Povratek k polno delujočemu schengenskemu sistemu (razprava)
 16.Napredek Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske ureditve (razprava)
 17.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (razprava)
 18.Boj proti neenakostim za spodbujanje vključujoče in trajnostne gospodarske rasti v EU (razprava)
 19.Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (razprava)
 20.Sestava odborov in delegacij
 21.Sektor hidroenergije v Evropi (razprava)
 22.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 23.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Krimski Tatari (2016/2692(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes in Davor Škrlec, v imenu skupine Verts/ALE, o položaju človekovih pravic na Krimu, zlasti o o krimskih Tatarih (B8-0582/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto in Dario Tamburrano, v imenu skupine EFDD, o krimskih Tatarih (B8-0585/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić in Arne Gericke, v imenu skupine ECR, o krimskih Tatarih (B8-0586/2016);

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru in Josef Weidenholzer, v imenu skupine S&D, o krimskih Tatarih (B8-0588/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Barbara Spinelli, v imenu skupine GUE/NGL, o položaju človekovih pravic na Krimu, zlasti o o krimskih Tatarih (B8-0589/2016),

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev in Ramón Luis Valcárcel Siso, v imenu skupine PPE, o krimskih Tatarih (B8-0590/2016);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička in Johannes Cornelis van Baalen, v imenu skupine ALDE, o krimskih Tatarih (B8-0592/2016).

II.   Gambija (2016/2693(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD, o Gambiji (B8-0591/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek in Arne Gericke, v imenu skupine ECR, o Gambiji (B8-0593/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward in Flavio Zanonato, v imenu skupine S&D, o Gambiji (B8-0595/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo in Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL, o Gambiji (B8-0598/2016);

—   Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová in Claude Rolin, v imenu skupine PPE, o Gambiji (B8-0600/2016);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Gambiji (B8-0602/2016).

III.   Džibuti (2016/2694(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD, o Džibutiju (B8-0594/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek in Arne Gericke, v imenu skupine ECR, o Džibutiju (B8-0596/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Carlos Zorrinho, v imenu skupine S&D, o Džibutiju (B8-0597/2016);

—   Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo in Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL, o Džibutiju (B8-0599/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev in Krzysztof Hetman, v imenu skupine PPE, o Džibutiju (B8-0601/2016);

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Paavo Väyrynen, v imenu skupine ALDE, o Džibutiju (B8-0603/2016).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednji dokument od Komisije:

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 8/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0029/2016 - C8-0172/2016 - 2016/2081(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


4. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 50 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval predlogu spremembe kadrovskega načrta Računskega sodišča.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Odbora regij INF 1/2016.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Računskega sodišča V/AB-02/C/16.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Ekonomsko-socialnega odbora INF 1/2016.


5. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Milan Zver v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Petr Mach v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell, v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar in Monika Flašíková Beňová.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 11.5.2016.


6. Vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjav učencev in dela varušk au pair ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (prenovitev) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Maria Grapini, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld in Monika Flašíková Beňová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver in Seán Kelly.

Govorili so Dimitris Avramopoulos in Cecilia Wikström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 11.5.2016.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.40 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je David Campbell Bannerman o rokih, ki jih določa Poslovnik glede vprašanj za pisni odgovor, ter o omejitvi števila dopustnih vprašanj (predsednik je opozoril, da je veljavna pravila odobril Parlament).

°
° ° °


7.1. Izjeme za trgovce z blagom ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sander Loones (A8-0064/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0214)


7.2. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev ali spremembo stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0215)


7.3. Vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjav učencev in dela varušk au pair ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk au pair (prenovitev) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev ali spremembo stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0216)


7.4. Hitrejše izvajanje kohezijske politike (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2016), ki ga je postavil Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, Komisiji: Hitrejše izvajanje kohezijske politike (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Predlog resolucije B8-0562/2016

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0217)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016
Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Priporočilo za drugo obravnavo - Cecilia Wikström - A8-0166/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Hitrejše izvajanje kohezijske politike - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016
Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge in Seán Kelly.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je sporočil, da se je v skladu s členoma 11 in 165(3) Poslovnika med plenarnim zasedanjem 9. marca 2016 odločil za takojšnji ukrep odstanitve iz sejne dvorane za preostanek seje poslanca Eleftheriosa Synadinosa, in sicer zaradi nesprejemljivih izjav poslanca o turškemu prebivalstvu (točka 8 zapisnika z dne 9.3.2016).

Predsednik je po tem, ko je 9. maja 2016 prisluhnil Eleftheriosu Synadinosu, in v skladu s členom 166 Poslovnika sklenil, da poslancu izreče kazen zaradi njegovega vedenja med zasedanjem 9. marca 2016.

Izrečena je bila kazen izgube pravice do izplačila dnevnic za obdobje desetih dni. Poslanec je bil danes obveščen o tem sklepu.


12. Zahteva za zaščito poslanske imunitete

Jane Collins je predložila zahtevo za zaščito njenih privilegijev in imunitete v okviru sodnih postopkov pred sodišči v Združenem kraljestvu..

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


13. Članstvo v političnih skupinah

Renato Soru od 10. maja 2016 ni več član skupine S&D in sedi med samostojnimi poslanci.


14. Odločitev, sprejeta glede reforme skupnega evropskega azilnega sistema (razprava)

Izjava Komisije: Odločitev, sprejeta glede reforme skupnega evropskega azilnega sistema (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Elly Schlein v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell, v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri in Dubravka Šuica.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Othmar Karas, Andrej Plenković in Malin Björk.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias in Lampros Fountoulis.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


15. Povratek k polno delujočemu schengenskemu sistemu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Povratek k polno delujočemu schengenskemu sistemu (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Milan Zver v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld in Ana Gomes.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, o izjavah prejšnjega govorca, Notis Marias, ki je pojasnil svoje izjave, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins in Eva Kaili.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk in Nicola Caputo.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Razprava se je zaključila.


16. Napredek Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske ureditve (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Napredek Turčije pri izpolnjevanju zahtev iz časovnega načrta za liberalizacijo vizumske ureditve (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Renate Sommer, in Eleftherios Synadinos samostojni poslanec.

Govoril je Jeanine Hennis-Plasschaert.

Govorili so Jeroen Lenaers in Kati Piri.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux in Lefteris Christoforou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák in Sergio Gaetano Cofferati.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


17. Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati je predstavil poročilo.

Govoril je Pierre Moscovici (član Komisije).

Govorili so Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Emmanuel Maurel v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes in Neena Gill.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Zbigniew Kuźmiuk in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić in Marco Zanni.

Govorila sta Pierre Moscovici in Dariusz Rosati.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 12.5.2016.


18. Boj proti neenakostim za spodbujanje vključujoče in trajnostne gospodarske rasti v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2016) ki ga je postavil Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, Komisiji: Odpravljanje neenakosti za spodbujanje vključujoče in trajnostne gospodarske rasti v EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato in Csaba Sógor.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


19. Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000031/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini in Matteo Salvini, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

Giovanni La Via je predstavil vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Glenis Willmott v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Pilar Ayuso, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, in Richard Ashworth.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld in Anneli Jäätteenmäki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt in Jasenko Selimovic.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini in Matteo Salvini, v imenu odbora ENVI, o obvezni navedbi države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 12.5.2016.


20. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor CULT: Syed Kamall namesto Rikke Karlsson

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Syed Kamall namesto Rikke Karlsson

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


21. Sektor hidroenergije v Evropi (razprava)

Izjava Komisije: Sektor hidroenergije v Evropi (2016/2701(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Antonio Tajani v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Roger Helmer v imenu skupine EFDD, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini in Giovanni La Via.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Michel Dantin in Notis Marias.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.


22. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Osnutki delegiranih aktov, ki so bili predloženi Parlamentu:

- Delegirana uredba Komisije odopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta vzvezi zorganizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetijter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (C(2016)02398 - 2016/2679(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 25. aprila 2016
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (C(2016)02658 - 2016/2715(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. maja 2016
Posredovano pristojni: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne elemente načrta za reorganizacijo poslovanja in minimalno vsebino poročil o napredku pri izvajanju načrta (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 10. maja 2016
Posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge IX k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z neobveznimi rezerviranimi navedbami za oljčno olje (C(2016)02693 - 2016/2716(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. maja 2016
Posredovano pristojni: AGRI

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil podaljšan rok za nasprotovanje na zahtevo pristojnega odbora:

- Delegirani sklep Komisije o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Belorusijo C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. aprila 2016
Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca
Posredovano pristojni: BUDG

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok za nasprotovanje na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z enega na tri mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Rok za nasprotovanje: 3 mesece od datuma prejetja dne 23. marca 2016 na zahtevo pristojnega odbora. Posredovano pristojni: ECON


23. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi nekaterih prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - rok: 5. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - rok: 4. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - rok: 4. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - rok: 3. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - rok: 3. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - rok: 5. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - rok: 27. julij 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za AMTT, dikvat, dodin, glufosinat in tritosulfuron v ali na nekaterih proizvodih (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - rok: 6. junij 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil v zvezi z določbami o preskušanju s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS) in postopkom za preskušanje trajnosti nadomestnih naprav za uravnavanje onesnaževanja (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - rok: 11. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - rok: 4. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter razvoj in zdravje otrok (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - rok: 30. julij 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - rok: 30. julij 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o odobritvi zdravstvene trditve na živilih, ki se nanaša na razvoj in zdravje otrok (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - rok: 30. julij 2016)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - rok: 11. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi uredb (ES) št. 1275/2008, (ES) št. 107/2009, (ES) št. 278/2009, (ES) št. 640/2009, (ES) št. 641/2009, (ES) št. 642/2009, (ES) št. 643/2009, (EU) št. 1015/2010, (EU) št. 1016/2010, (EU) št. 327/2011, (EU) št. 206/2012, (EU) št. 547/2012, (EU) št. 932/2012, (EU) št. 617/2013, (EU) št. 666/2013, (EU) št. 813/2013, (EU) št. 814/2013, (EU) št. 66/2014, (EU) št. 548/2014, (EU) št. 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 in (EU) 2016 [toplozračno ogrevanje/hlajenje in ohlajevalniki v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - rok: 5. avgust 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2016 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - rok: 11. avgust 2016)
posredovano pristojni: ECON


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 581.444/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov