Index 
Protokoll
PDF 273kWORD 190k
Onsdagen den 11 maj 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Anslagsöverföringar
 5.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (debatt)
 6.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Undantag för råvaruhandlare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (omröstning)
  
7.3.Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (omröstning)
  
7.4.Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Meddelande från talmannen
 12.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 13.De politiska gruppernas sammansättning
 14.Det antagna beslutet om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)
 15.Återställning av ett fullt fungerande Schengensystem (debatt)
 16.Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (debatt)
 17.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (debatt)
 18.Att minska ojämlikheten för att ge nytt liv åt en hållbar ekonomisk tillväxt för alla i EU (debatt)
 19.Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning
 21.Vattenkraftssektorn i Europa (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Krimtatarerna (2016/2692(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0582/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto och Dario Tamburrano, för EFDD-gruppen, om Krimtatarerna (B8-0585/2016),

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om Krimtatarerna (B8-0586/2016),

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, om Krimtatarerna (B8-0588/2016),

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna (B8-0589/2016),

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Krimtatarerna (B8-0590/2016),

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička och Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen, om Krimtatarerna (B8-0592/2016).

II.   Gambia (2016/2693(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om Gambia (B8-0591/2016),

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om Gambia (B8-0593/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward och Flavio Zanonato, för S&D-gruppen, om Gambia (B8-0595/2016),

—   Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om Gambia (B8-0598/2016),

—   Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová och Claude Rolin, för PPE-gruppen, om Gambia (B8-0600/2016),

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om situationen i Gambia (B8-0602/2016).

III.   Djibouti (2016/2694(RSP))

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Djibouti (B8-0594/2016),

—   Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om Djibouti (B8-0596/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om Djibouti (B8-0597/2016),

—   Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om Djibouti (B8-0599/2016),

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev och Krzysztof Hetman, för PPE-gruppen, om Djibouti (B8-0601/2016),

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Paavo Väyrynen, för ALDE-gruppen, om Djibouti (B8-0603/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 8/2016 - avsnitt III – kommissionen (N8-0029/2016 - C8-0172/2016 - 2016/2081(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


4. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 50 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Revisionsrättens förslag till ändring av tjänsteförteckningen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Regionkommitténs anslagsöverföring nr INF 1/2016.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Revisionsrättens anslagsöverföring nr V/AB-02/C/16.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring nr INF 1/2016.


5. EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Milan Zver för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Petr Mach för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell, för ENF, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 11.5.2016.


6. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

Cecilia Wikström redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver och Seán Kelly.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Cecilia Wikström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 11.5.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: David Campbell Bannerman om tidsfristerna i de bestämmelser som avseer frågor för skriftligt besvarande, och om de begränsningar som gäller antalet tillåtna frågor (talmannen påminde om att gällande bestämmelser har godkänts av parlamentet).

°
° ° °


7.1. Undantag för råvaruhandlare ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare [COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0064/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0214)


7.2. EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF [14957/2/2015 - C8-0130/2016 - 2013/0091(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande eller ändring av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2016)0215)


7.3. Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete (omarbetning) [14958/2/2015 - C8-0131/2016 - 2013/0081(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0166/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande eller ändring av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2016)0216)


7.4. Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL till kommissionen: Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016)

Resolutionsförslag B8-0562/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0217)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016
Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Andrabehandlingsrekommendation - Cecilia Wikström - A8-0166/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016
Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge och Seán Kelly.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om att parlamentets talman under plenarsammanträdet den 9 mars 2016 i enlighet med artiklarna 11 och 165.3 i arbetsordningen hade beslutat att med omedelbar verkan avstänga Eleftherios Synadinos från återstoden av sammanträdet på grund av hans oacceptabla uttalanden om Turkiets befolkning (punkt 8 i protokollet av den 9.3.2016).

Den 9 maj 2016, efter att ha hört Eleftherios Synadinos och i enlighet med artikel166 i arbetsordningen, hade talmannen beslutat om en sanktion för hans uppträdande under plenarsammanträdet den 9 mars 2016.

Sanktionen innebär förlust av dagtraktamentet under tio dagar. Beslutet har meddelats den berörde i dag.


12. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Jane Collins hade framfört en begäran om fastställelse av hennes parlamentariska immunitet i samband med rättsliga förfaranden vid brittiska domstolar.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


13. De politiska gruppernas sammansättning

Renato Soru tillhör från och med den 10 maj 2016 inte länge S&D-ggruppen. Han är en av de grupplösa ledamöterna.


14. Det antagna beslutet om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (2016/2655(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Elly Schlein för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell, för ENF, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri och Dubravka Šuica.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Othmar Karas, Andrej Plenković och Malin Björk.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias och Lampros Fountoulis.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Återställning av ett fullt fungerande Schengensystem (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Återställning av ett fullt fungerande Schengensystem (2016/2700(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Milan Zver för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld och Ana Gomes.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, om föregående talares förslag, Notis Marias som preciserade sitt inlägg, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins och Eva Kaili.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk och Nicola Caputo.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (2016/2719(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Renate Sommer, och Eleftherios Synadinos, grupplös.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Talare: Jeroen Lenaers och Kati Piri.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, som avböjde en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák och Sergio Gaetano Cofferati.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

Dariusz Rosati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Emmanuel Maurel för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes och Neena Gill.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Zbigniew Kuźmiuk och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić och Marco Zanni.

Talare: Pierre Moscovici och Dariusz Rosati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 12.5.2016.


18. Att minska ojämlikheten för att ge nytt liv åt en hållbar ekonomisk tillväxt för alla i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2016) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Att minska ojämlikheten för att ge nytt liv åt en hållbar ekonomisk tillväxt för alla i EU (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016).

Thomas Händel utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000031/2016) från Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini och Matteo Salvini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Obligatorisk angivelse om ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016);

Giovanni La Via utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Glenis Willmott för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Pilar Ayuso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, och Richard Ashworth.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld och Anneli Jäätteenmäki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt och Jasenko Selimovic.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

   Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini och Matteo Salvini, för utskottet ENVI, om obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 12.5.2016.


20. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från ECR-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

CULT-utskottet: Syed Kamall i stället för Rikke Karlsson

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Syed Kamall i stället för Rikke Karlsson

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


21. Vattenkraftssektorn i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Vattenkraftssektorn i Europa (2016/2701(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio Tajani för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini och Giovanni La Via.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin och Notis Marias.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och driftsvillkor för värdepappersföretag och definitioner för tillämpning av det direktivet (C(2016)02398 - 2016/2679(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 25 april 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (C(2016)02658 - 2016/2715(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 maj 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om de delar som minst måste ingå i omstruktureringsplaner för verksamheter och om minimiinnehållet i lägesrapporter om genomförandet av sådana planer (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 10 maj 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller frivilliga förbehållna begrepp för olivolja (C(2016)02693 - 2016/2716(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 maj 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Vitryssland C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader från och med mottagandedagen den 15 april 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader
Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen har ändrats från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar innehållet i återhämtningsplaner, resolutionsplaner och koncernresolutionsplaner, de minimikriterier som den behöriga myndigheten ska bedöma när det gäller återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner, villkoren för finansiellt stöd inom koncerner, kraven på oberoende värderingsmän, avtalsenligt erkännande av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheter, förfarandena och innehållet för anmälningskrav och underrättelse om uppskjutande samt resolutionskollegiernas operativa funktionssätt – (C(2016)01691 – 2016/2627(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 23 mars 2016, på det ansvariga utskottets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


23. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av vissa bilagor till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (D043100/03 - 2016/2713(RPS) - tidsfrist: 5 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (D043572/02 - 2016/2691(RPS) - tidsfrist: 4 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D043609/02 - 2016/2690(RPS) - tidsfrist: 4 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D043610/02 - 2016/2687(RPS) - tidsfrist: 3 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller hudsensibilisering (D043656/03 - 2016/2689(RPS) - tidsfrist: 3 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D043783/03 - 2016/2717(RPS) - tidsfrist: 5 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV (D043913/02 - 2016/2678(RPS) - tidsfrist: 27 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för AMTT, dikvat, dodin, glufosinat och tritosulfuron i eller på vissa produkter (D044023/02 - 2016/2638(RPS) - tidsfrist: 6 juni 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 vad gäller utsläpp från tunga fordon när det gäller bestämmelserna om provning med hjälp av ombordsystem för utsläppsmätning och förfarandet för provning av hållbarheten hos ersättande utsläppsbegränsande anordningar (D044529/02 - 2016/2721(RPS) - tidsfrist: 11 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D044599/02 - 2016/2708(RPS) - tidsfrist: 4 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D044665/01 - 2016/2685(RPS) - tidsfrist: 30 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D044670/02 - 2016/2688(RPS) - tidsfrist: 30 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (D044671/01 - 2016/2686(RPS) - tidsfrist: 30 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D044711/03 - 2016/2723(RPS) - tidsfrist: 11 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1275/2008, (EG) nr 107/2009, (EG) nr 278/2009, (EG) nr 640/2009, (EG) nr 641/2009, (EG) nr 642/2009, (EG) nr 643/2009, (EU) nr 1015/2010, (EU) nr 1016/2010, (EU) nr 327/2011, (EU) nr 206/2012, (EU) nr 547/2012, (EU) nr 932/2012, (EU) nr 617/2013, (EU) nr 666/2013, (EU) nr 813/2013, (EU) nr 814/2013, (EU) nr 66/2014, (EU) nr 548/2014, (EU) nr 1253/2014, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1188, (EU) 2015/1189 och (EU) 2016 [ventilationsvärme/kylning och kylaggregat] vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden (D044838/02 - 2016/2718(RPS) - tidsfrist: 5 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om upprättande av 2016 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D045086/01 - 2016/2722(RPS) - tidsfrist: 11 augusti 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 581.444/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Saryusz-Wolski, Toom, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy