Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

5. Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2016/2696(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Μαΐου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Mariya Gabriel και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Δημήτρης Παπαδάκης, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan και Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες και την πορεία εξέλιξης του Θεματολογίου του 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου