Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg

5. Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (2016/2696(RSP))

Rozprava sa konala 10. mája 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.5.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan a Arne Lietz, v mene skupiny S&D, Nirj Deva, v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen, v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o následných opatreniach a preskúmaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, o následných opatreniach a súčasnom stave programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 12.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia