Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2016 - Strasbourg

5. Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP))

Debatten hade ägt rum den 10 maj 2016 (punkt 14 i protokollet av den 10.5.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan och Arne Lietz, för S&D-gruppen, Nirj Deva, för ECR-gruppen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Paavo Väyrynen, för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om uppföljningen och översynen av Agenda 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016),

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om uppföljningen och lägesbeskrivningen av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 12.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy