Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2097(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2016

Внесени текстове :

A8-0076/2016

Разисквания :

PV 12/05/2016 - 6

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0226

Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

6. Рамково споразумение относно родителския отпуск (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО [2015/2097(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius и Javi López.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Siôn Simon.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner и Csaba Sógor.

Изказаха се: Věra Jourová и Maria Arena.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 12.5.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност