Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2097(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0076/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0076/2016

Συζήτηση :

PV 12/05/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0226

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

6. Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 όσον αφορά την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για την γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK [2015/2097(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0076/2016)

Η Maria Arena παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius και Javi López.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Siôn Simon.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Maria Arena.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου