Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 11.5.2016 г.)


8.1. Кримските татари

Предложения за резолюция B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 и B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor и Monica Macovei.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Илхан Кючюк.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 12.5.2016 г.


8.2. Гамбия

Предложения за резолюция B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 и B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský и Hilde Vautmans представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 12.5.2016 г.


8.3. Джибути

Предложения за резолюция B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 и B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat и Мария Габриел представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE.

Javier Nart представи предложение за резолюция.

Изказаха се: Maria Arena, от името на групата S&D, Seán Kelly и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 12.5.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Правна информация - Политика за поверителност