Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.5.2016)


8.1. Τάταροι της Κριμαίας

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 και B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Οι Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor και Monica Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová και Ilhan Kyuchyuk.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.


8.2. Γκάμπια

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 και B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Οι Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský και Hilde Vautmans παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.


8.3. Τζιμπουτί

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 και B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Οι Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat και Mariya Gabriel παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Ο Javier Nart παρουσιάζει μία πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Seán Kelly και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.5.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου